Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 14. Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 17 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân đề nghị điều chỉnh Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước (gọi là Chủ đầu tư) nộp hồ sơ (02 bộ) trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đến Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tại thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ: số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bộ phận tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời, chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian thực hiện trong ngày làm việc.

 Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng yêu cầu.

- Bước 2: Kiểm tra và thẩm định hồ sơ:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp theo, Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, thẩm định và trình ký hồ sơ, cụ thể như sau:

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nội dung yêu cầu bổ sung, hoàn thiện gửi đến Bộ phận tiếp nhận để thông báo cho Chủ đầu tư để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định pháp luật.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nội dung mời đại diện các Sở, ban, ngành có liên quan để lấy ý kiến giải quyết đề nghị điều chỉnh Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước của Chủ đầu tư. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện điều chỉnh Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước, Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản lập các thủ tục tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước.

Trường hợp không đủ điều kiện điều chỉnh Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước thì Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường gửi trả hồ sơ điều chỉnh Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước đến Bộ phận tiếp nhận để thông báo cho Chủ đầu tư.

- Bước 3: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Tờ trình đề nghị điều chỉnh Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước theo quy định; UBND tỉnh thông báo(Thông báo kết quả) số tiền truy thu, hoàn trả cho Chủ đầu tư giấy phép và Cục thuế địa phương nơi có công trình khai thác tài nguyên nước và nêu rõ lý do phải truy thu, hoàn trả. Trường hợp không chấp nhận điều chỉnh Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước, phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do để Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công trả lại hồ sơ cho Chủ đầu tư.

- Bước 4: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Quyết định điều chỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của UBND tỉnh, Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường vào sổ theo dõi và chuyển Bộ phận trả kết quả thông báo cho Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) và nhận kết quả.

- Bước 5: Chủ đầu tư nhận Quyết định điều chỉnh Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước và Thông báo số tiền truy thu, hoàn trả tại Bộ phận tiếp nhận và Bộ phận trả kết quả sau khi nộp đầy đủ phí và lệ phí (nếu có) theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đến Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ: số 727 quốc 14, phườngTânBình, TP Đồng Xoài, tỉnh BìnhPhước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước kèm theo các tài liệu để chứng minh;

- Bản sao Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các Sở, ban, ngành;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chỉnh Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước.

h) Phí, lệ phí: Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:không quy định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đề nghị điều chỉnh Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước kèm theo các tài liệu để chứng minh.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

- Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/7/2017 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị điều chỉnh Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước kèm theo các tài liệu để chứng minh
2 Bản sao công chứng Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước
Nộp hồ sơ mức độ 3