Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 7.1 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (giai đoạn kiểm tra)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình t thc hin:

- Bưc 1: T chc, cá nhân (gi là ch đu tư) sau khi hoàn thành tng phn ni dung ci to, phc hi môi trưng theo phương án đã phê duyt np h sơ đ ngh xác nhn, hoàn thành ti B phn tiếp nhn ca S Tài nguyên và Môi trưng thuộc Trung tâm Phc v hành chính công. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phưc.

Công chc tiếp nhn kim tra thành phn, sng h sơ, trưng hp h sơ đy đ, hp l thì tiếp nhn và chuyn v Chi cc Bo v môi trưng. Thi gian thc hin trong 1/2 ngày.

Trưng hp h sơ chưa đy đ, hp l thì hưng dn b sung theo quy đnh.

- Bưc 2: Trong thi hn 04 ngày làm vic k t ngày nhn đ h sơ, Chi cc Bo v môi trưng t chc xem xét h sơ. Trưng hp h sơ đy đ, đáp ng yêu cu, Chi cc Bo v môi trưng có trách nhim tham mưu Giám đc S Tài nguyên và Môi trưng ban hành Quyết đnh thành lp Đoàn kim tra thc tế v vic thc hin các ni dung ca phương án đã phê duyt. Trưng hp h sơ không đáp ng yêu cu phi thông báo bng văn bn đ ch đu tư chnh sa, b sung.

- Bưc 3: Trong thi hn 05 ngày làm vic k t ngày ban hành Quyết đnh thành lp Đoàn kim tra, Chi cc Bo v môi trưng có trách nhim t chc đ Đoàn kim tra tiến hành kim tra thc đa; kết qu kim tra thc đa đưc th hin bng biên bn kim tra. Trưng hp hng mc, công trình đã thc hin ci to, phc hi môi trưng có cht lưng và khi lưng không phù hp vi phương án đã đưc phê duyt thì Chi cc Bo v môi trưng thông báo bng văn bn nêu rõ các vn đ còn tn ti đ t chc, cá nhân khc phc và hoàn thin.

* Ghi chú: Trưng hp cn thiết, Chi cc Bo v môi trưng có th thuê cơ quan có chc năng đ đo đc, ly mu kim chng các thông tin, s liu trong báo cáo và ly ý kiến bng văn bn cơ quan cp phép khai thác khoáng sn v trng khoáng sn nm trong din tích khu vc đã thc hin ci to, phc hi môi trưng.

- Bưc 4: Trong thời hạn 1/2 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra thực tế, Chi cục Bảo vệ môi trường có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dự án biết về kết quả kiểm tra. Đồng thời, chuyển về Bộ phận tiếp nhận của Trung tâm Phục vụ hành chính công để thông báo cho chủ đầu tư biết, nhận kết quả kiểm tra.

- Bưc 5: Ch đu tư nhn kết qu kim tra ti Trung tâm Phc v hành chính công.

- Bưc 6: Ch đu tư tiến hành khc phc nhng tn ti ca h sơ và trên thc tế theo yêu cu đưc nêu trong thông báo ca Đoàn kim tra; hoàn chnh h sơ và gi li B phn tiếp nhn ca S Tài nguyên và Môi trưng ti Trung tâm Phc v hành chính công.

Công chc tiếp nhn kim tra thành phn, sng h sơ, trưng hp h sơ đy đ, hp l thì tiếp nhn và chuyn v Chi cc Bo v môi trưng. Thi gian thc hin trong 1/2 ngày.

- Bưc 7: Trong thi hn 09 ngày làm vic k t khi nhn đưc h sơ hp l, Chi cc Bo v môi trưng có trách nhim t chc kim tra li công trình bo v môi trưng sau khi ch đu tư đã khc phc, tham mưu lãnh đo S Tài nguyên và Môi trưng cp Giy xác nhn hoàn thành tng phn phương án ci to phc hi môi trưng.

Trưng hp Ch d án chưa khc phc theo yêu cu thì phi có văn bn yêu cu tiếp tc khc phc.

- Bưc 8: Trong thi gian 1/2 ngày làm vic, Chi cc Bo v môi trưng chuyn kết qu v B phn tiếp nhn đ theo dõi và tr kết qu cho Ch đu tư.

- Bưc 9: Ch đu tư nhn Giy xác nhn hoàn thành tng phn phương án ci to, phc hi môi trưng ca d án ti B phn tr kết qu ti Trung tâm Phc v hành chính công.

b) Cách thc thc hin: Np h sơ trc tiếp và nhận kết quả ti Trung tâm Phc v hành chính công. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phưc. Đin thoi: 02716.254.888 (nhn s nhánh 228).

c) Thành phn, sng h:

* Thành phn h sơ gm:         

- 01 văn bn đ ngh kim tra, xác nhn hoàn thành tng phn phương án, phương án b sung ca d án;

- 07 báo cáo hoàn thành tng phn phương án, phương án b sung.

* Sng h sơ: 01 b.

d) Thi hn gii quyết: Thi hn gii quyết ti đa là 20 ngày làm vic.

đ) Đi tưng thc hin th tc hành chính: Cá nhân, t chc.

e) Cơ quan thc hin th tc hành chính.

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: S Tài nguyên và Môi trưng;

- Cơ quan trực tiếp thc hin TTHC: S Tài nguyên và Môi trưng;

g) Kết qu thc hin th tc hành chính: Giy xác nhn hoàn thành tng phn phương án ci to, phc hi môi trưng ca d án.

h) Phí, l phí: Không.

i) Tên mu đơn, mu t khai:

- Ph lc s 14: Văn bn đ ngh kim tra, xác nhn hoàn thành tng phn phương án/phương án b sung (ban hành kèm theo Thông tư s 38/2015/TT-BTNMT);

- Ph lc s 15: Mu báo cáo hoàn hành tng phn phương án/phương án b sung (ban hành kèm theo Thông tư s 38/2015/TT-BTNMT);

k) Yêu cu, điu kin thc hin th tc hành chính: Không quy đnh.

l) Căn c pháp lý ca th tc hành chính:  

- Lut Bo v môi trưng s 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Lut Khoáng sn s 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

- Ngh đnh s 19/2015/NĐ-CPngày 14/02/2015 ca Chính ph quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành mt s điu ca Lut Bo v môi trưng;

- Ngh đnh s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 ca Chính ph v thc hin cơ chế mt ca, mt ca liên thông trong gii quyết th tc hành chính;

- Thông tư s 38/2015/TT-BTNMTngày 30/6/2015 ca B Tài nguyên và Môi trưng v ci to, phc hi môi trưng trong hot đng khai thác khoáng sn;

- Ngh đnh số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 ca Chính ph v sa đi, b sung mt s điu ca các ngh đnh quy đnh chi tiết, hưng dn thi hành Lut Bo v môi trưng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án, phương án bổ sung của dự án + Mau 14
2 Báo cáo hoàn thành từng phần phương án, phương án bổ sung + Phu luc 15