Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 10. Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường: 15 ngày

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân (gọi là chủ đầu tư) là chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (trừ các đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015) của Bộ Tài nguyên và Môi trường) nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. Thời gian thực hiện trong ngày làm việc.

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm tiến hành thẩm tra hồ sơ, dự thảo Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư nêu rõ lý do không chấp nhận hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường và chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận để trả kết quả cho chủ dự án chỉnh sửa, bồ sung theo quy định.

- Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Thời gian thực hiện trong ngày làm việc.

- Bước 4: Trong thời hạn 04 ngày làm việc, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện có trách nhiệm trình Chủ tịch (hoặc phó Chủ tịch) huyện ký Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và chuyển hồ sơ đã được xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường về Phòng Tài nguyên và Môi trường để lưu trữ và chuyển Bộ phận tiếp nhận.

- Bước 5: Chủ đầu tư nhận Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp về Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

- 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

- 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện;

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Cấu trúc và nội dung của Kế hoạch bảo vệ môi trường.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:       

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 2865/QĐ-BTNMT ngày 06/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Bản kế hoạch bảo vệ môi trường
2 Báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án