Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 7. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh lập hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước, địa chỉ: Số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, công chức tại bộ phận tiếp nhận thực hiện hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân điều chỉnh, bổ sung cho đầy đủ hợp lệ (hướng dẫn một lần duy nhất) lập Phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Đồng thời chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT giải quyết. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc. Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT nhận và bàn giao hồ sơ cho bộ phận Chăn nuôi – Thú y giải quyết. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá tại cơ sở.

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra tại cơ sở hoặc kể từ ngày nhận kết quả xét nghiệm bệnh Sở Nông nghiệp và PTNT quyết định cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở đạt yêu cầu; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Sở trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và hướng dẫn cơ sở khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu. Đồng thời chuyển kết quả giải quyết về Trung tâm phục vụ Hành chính công

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả qua hệ thống dịch vụ đã đăng ký hoặc nhận trực tiếp tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: Thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Số 727, QL14, P. Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

* Đối với cơ sở chăn nuôi, hồ sơ gồm:

+ Đơn đăng ký;

+ Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn hoặc Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản;

+ Báo cáo kết quả giám sát được thực hiện theo quy định;

+ Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Bản sao Giấy chứng nhận VietGAP (đối với cơ sở chăn nuôi động vật trên cạn) hoặc VietGAP (đối với sản xuất giống, nuôi động vật thủy sản thương phẩm) còn hiệu lực (nếu có).

* Đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã, hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị

+ Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã;

+ Báo cáo kết quả giám sát được thực hiện theo quy định)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Cơ quan trực tiếp thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và PTNT.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp và Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật.

h) Phí: 300.000 đồng/lần

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu đơn đăng ký chứng nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật (Phụ lục Via ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

- Mẫu báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Phụ lục IIa hoặc Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (Phụ lục VII Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT);

- Mẫu văn bản đề nghị chứng nhận cơ sở chăn nuôi cấp xă (Phụ lục Vib ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT);

- Mẫu báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã (Phụ lục Iib ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT);

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Yêu cầu cần đáp ứng để cơ sở chăn nuôi động vật trên cạn, thủy sản được chứng nhận an toàn dịch bệnh theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT:

- Thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn theo quy định.

- Thực hiện giám sát dịch bệnh động vật theo quy định.

-  Không xảy ra dịch bệnh động vật theo quy định

-  Hoạt động thú y tại cơ sở được thực hiện theo quy định đảm bảo kiểm soát dịch bệnh.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/06/2015;

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật;

- Quyết định số 4559/QĐ-BNN-BPC-TY ngày 03/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ Nông nghiệp và PTNT trong lĩnh vực thú y;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Mẫu đơn đăng ký chứng nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật + Mẫu đơn đăng ký
2 Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã + Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã
+ Mẫu báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn IIA
3 Báo cáo kết quả giám sát được thực hiện theo quy định + mau bao cao.docx