Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 3. Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 2 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư đề nghị cấp giấy phép xây dựng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công, địa chỉ: Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Bước 2: Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra hồ sơ và kiểm tra ngoài thực địa. (01 ngày)

- Bước 3: Điều chỉnh Giấy phép trường hợp hồ sơ hợp lệ. Trường hợp  hồ sơ vẫn không đáp ứng yêu cầu, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo đến chủ đầu tư về lý do không điều chỉnh giấy phép. (0,5 ngày sau khi đi kiểm tra ngoài thực địa)

- Bước 4: Đến ngày hẹn đến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả.

b) Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công.

c) Thành phần, số l­ượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 2, Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

- 01 bản sao bản vẽ thiết kế cơ sở điều chỉnh đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế thẩm định.

- Thông báo kết quả thẩm định thiết kế điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc của Ban Quản lý Khu kinh tế.

Số lượng: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện cấp phép điều chỉnh GPXD.

h) Phí, lệ phí: 20.000đ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 2, Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng năm 2014.

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp Giấy phép xây dựng.

- Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh Bình Phước quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng + dieu%20chinh%20GPXD.docx
2 Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp
3 Bản vẽ thiết kế cơ sở điều chỉnh đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế thẩm định
4 Thông báo kết quả thẩm định thiết kế điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc của Ban Quản lý Khu kinh tế
Nộp hồ sơ mức độ 3