Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 3. Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 2 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.009977.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Bước 2: Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra hồ sơ và kiểm tra ngoài thực địa. (01 ngày)

- Bước 3: Điều chỉnh Giấy phép trường hợp hồ sơ hợp lệ. Trường hợp  hồ sơ vẫn không đáp ứng yêu cầu, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo đến chủ đầu tư về lý do không điều chỉnh giấy phép. (0,5 ngày sau khi đi kiểm tra ngoài thực địa)

- Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả trên Cổng dịch vụ công hoặc nhận kết quả theo hình thức mà đã được đăng ký trước đây.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

c) Thành phần, số l­ượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

        - Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 2, Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

- Giấy phép xây dựng đã được cấp.

- Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án điều chỉnh và bản sao bản vẽ thiết kế cơ sở điều chỉnh được Ban Quản lý Khu kinh tế thẩm định.

- Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng theo quy định tại Khoản 4 Điều 41 Nghị định 15/2021/NĐ-CP. (bản sao)

- 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng điều chỉnh:

+ Hồ sơ thiết kế xây dựng đối với công trình không theo tuyến đã được thẩm tra: 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng gồm; bản vẽ tổng mặt bằng toàn dự án, mặt bằng định vị công trình trên lô đất; bản vẽ kiến trúc các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình; bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án.

+ Hồ sơ thiết kế xây dựng đối với công trình theo tuyến đã được thẩm tra: 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng gồm: sơ đồ vị trí tuyến công trình; bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình; bản vẽ các mặt cắt dọc và mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình; bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án. .

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện cấp phép điều chỉnh GPXD.

h) Phí, lệ phí: 20.000đ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo Mẫu số 02 Phụ lục II Nghị định  số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Nghị định  số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Quyết định số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước Quy định mức thu lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng + Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng
2 Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp
3 Bản vẽ thiết kế cơ sở điều chỉnh được Ban Quản lý Khu kinh tế thẩm định
4 Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án điều chỉnh
5 Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng
6 Bản vẽ thiết kế xây dựng điều chỉnh