Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 3.1. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. (nộp lần đầu)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư dự án thuộc đối tượng quy định tại cột 4 Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP lập hồ sơ trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày trong trường hợp các công trình bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật gửi qua Dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công, địa chỉ: Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế thành lập Đoàn kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Ban Quản lý Khu Kinh tế sẽ thông báo cho chủ đầu tư dự án biết (nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua Dịch vụ bưu chính công ích).

- Bước 3: Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế các công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Trường hợp 1: Sau khi kết thúc kiểm tra và các công trình bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu theo quy định, Ban Quản lý Khu kinh tế cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo Mẫu số 14 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Trường hợp 2:

Sau khi kết thúc kiểm tra, trường hợp chưa đủ điều kiện xác nhận, Ban Quản lý Khu kinh tế trả lời chủ dự án bằng một văn bản kèm theo tất cả các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện công trình bảo vệ môi trường và các yêu cầu bảo vệ môi trường khác.

Thời gian chủ dự án hoàn thiện hồ sơ và thời gian phân tích mẫu chất thải (lấy mẫu tổ hợp trong trường hợp cần thiết) không tính vào thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

- Bước 4:

Sau khi có kết quả phân tích mẫu chất thải (lấy mẫu tổ hợp trong trường hợp cần thiết) và chủ dự án hoàn thiện hồ sơ, Chủ dự án nộp hồ sơ khắc phục tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua Dịch vụ bưu chính công ích.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ khắc phục. Ban Quản lý Khu kinh tế tiến hành thẩm định hồ sơ và cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo Mẫu số 14 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP nếu hồ sơ khắc phục và kết quả phân tích mẫu chất thải (lấy mẫu tổ hợp trong trường hợp cần thiết) đạt yêu cầu. Trường hợp hồ sơ khắc phục hoặc kết quả phân tích mẫu chất thải (lấy mẫu tổ hợp trong trường hợp cần thiết) không đạt yêu cầu, Ban Quản lý Khu kinh tế có văn bản trả lời cho chủ dự án biết.

- Bước 5: Chủ Dự án nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua Dịch vụ bưu chính công ích.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua Dịch vụ bưu chính công ích.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ

          - Hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường (nộp lần đầu):

          + 01 văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án theo Mẫu số 12 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP .

          + 07 bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án, kèm theo kết quả quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm và hồ sơ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường đã được hoàn thành theo Mẫu số 13 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

          + 01 bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

          + 01 văn bản của Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án.

          * Trường hợp chủ dự án phải hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ khắc phục tại Bước 4, hồ sơ gồm:

          + 01 giải trình các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra xác nhận hoàn thành.

          + 03 bản báo cáo (đã chỉnh sửa) kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án, kèm theo kết quả quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm và hồ sơ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường đã được hoàn thành theo Mẫu số 13 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết:

          - Không quá 10 ngày làm việc đối với Trường hợp 1.

          - Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn thiện hồ sơ và thời gian phân tích mẫu chất thải (lấy mẫu tổ hợp trong trường hợp cần thiết) đối với Trường hợp 2.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án thuộc đối tượng quy định tại cột 4 Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án theo Mẫu số 12 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

- Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án theo Mẫu số 13 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Dự án phải đang vận hành trong thời điểm kiểm tra.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án + VB%20de%20nghi.docx
2 Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án + mau%20bao%20cao.docx
3 Quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
4 Văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án.
Nộp hồ sơ mức độ 3