Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 2. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 30 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện

Trình tự lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án được thực hiện như sau:

- Bước 1: Nhà đầu tư tổ chức lập trực tuyến báo cáo nghiên cứu khả thi căn cứ quyết định chủ trương đầu tư trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc gửi báo trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

- Bước 2: Trong thời gian 0,5 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để gửi Cơ quan chủ trì thẩm định (Cơ quan chủ trì thẩm định là Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Hội đồng thẩm định cơ sở do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh thành lập).

- Bước 3: Trong thời gian 15 ngày làm việc, Cơ quan chủ trì thẩm định tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (lấy ý kiến thẩm định và hoàn tất báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi).

- Bước 4: Trong thời gian 4,5 ngày làm việc, Cơ quan chủ trì thẩm định xem xét báo cáo thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Bước 5: Trong thời gian 10 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và trả kết quả cho nhà đầu tư.

- Bước 6: Bộ phận trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho nhà đầu tư.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công.

- Hoặc thông qua hệ thống bưu chính công ích.

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

+ Văn bản đề nghị thẩm định;

+ Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt dự án;

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi;

+ Quyết định chủ trương đầu tư;

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới);

+ Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền với nhà đầu tư về việc giao nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới);

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.

- Hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án;

+ Dự thảo quyết định phê duyệt dự án;

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi;

+ Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi;

+ Quyết định chủ trương đầu tư;

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới);

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ nộp qua Dịch vụ công và 02 bộ hồ sơ gốc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích).

d) Thời hạn giải quyết

- Thời gian thẩm định: Không quá 20 ngày làm việc.

- Thời gian phê duyệt dự án PPP: Không quá 10 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định cơ sở (nếu thành lập).

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.

- Quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.

h) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không có.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm)

Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư bao gồm:

- Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;

- Phụ lục III - Mẫu số 01: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP;

- Phụ lục III - Mẫu số 02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP;

- Phụ lục III - Mẫu số 03: Quyết định phê duyệt dự án PPP.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020;

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. + Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
2 Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. + Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
3 Văn bản thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với nhà đầu tư về việc giao nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi (trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án).
4 Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (trừ dự án nhóm C); ý kiến chấp thuận của người có thẩm quyền về việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo hình thức PPP đối với dự án nhóm C.
5 Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan.