Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 27. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.001824.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú lập tờ trình đề nghị chuyển đổi thành trường phổ thông công lập thực hiện lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.

+ Thời gian tiếp nhận, chuyển hồ sơ là 0,5 ngày.

- Bước 2:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơnếu thấy đầy đủ theo quy định thì tiến hành bước tiếp theo.

+ Thời gian tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ là 01 ngày.

- Bước 3:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện chuyển đổi trường phổ thông; nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị chuyển đổi trường phổ thông đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển đổi trường phổ thông nêu rõ lý do.

+ Thời gian thẩm định là 10 ngày.

- Bước 4:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định chuyển đổi trường thành trường phổ thông công lập; nếu không quyết định chuyển đổi trường thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển đổi trường phổ thông nêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết là 04 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bước 5:

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc nhận kết quả theo hình thức đã đăng ký ghi trên phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

+ Thời gian giải quyết là 0,5 ngày.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Tờ trình cho phép chuyển đổi trường thành trường phổ thông công lập.

* Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường phổ thông bán trú.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng giáo dục và đào tạo.

g) Kết quả thực hiện TTHC:Quyết định chuyển đổi thành trường phổ thông công lập của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Mẫu Tờ trình đề nghịchuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không đảm bảo tỉ lệ học sinh dân tộc, tỷ lệ học sinh bán trú theo quy định trong 03 năm liên tục.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 01/11/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình cho phép chuyển đổi trường thành trường phổ thông công lập + Mẫu Tờ trình