Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 27. Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện TTHC:

- Bước 1: Đầu năm học, các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có trẻ mẫu giáo, học sinh dân tộc thiểu số rất ít người theo học tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho cha mẹ (hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; cho học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách làm đơn đề nghị hỗ trợ học tập. Mẫu quy định tại phụ lục kèm theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người (thời gian 30 ngày, kể từ ngày khai giảng) về trường;

- Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, nhà trường gửi đến trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận một cửa của cấp huyện. 

- Bước 3: Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, phòng giáo dục và đào tạo tổng hợp gửi phòng tài chính tham mưu bố trí nguồn kinh phí cấp phát.

Khi kinh phí được phân bổ, phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với phòng tài chính có trách nhiệm phân bổ lại cho từng đơn vị; sau đó đơn vị cấp phát trực tiếp cho học sinh được hưởng và có trách nhiệm quyết toán với cơ quan cấp trên.

 - Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và trả kết quả của UBND  cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận một cửa của cấp huyện. 

Ghi chú: Chỉ cần khai báo 01 lần đối với học sinh đầu cấp và hồ sơ được lưu để hỗ trợ chi phí học tập trong suốt cấp học; hàng năm các trường chỉ bổ sung khi có sự thay đổi tăng giảm số học sinh được hưởng.

b) Cách thức thực hiện TTHC: Nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Danh sách học sinh.

* Số lượnghồ sơ: 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc trong đó:

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng giáo dục và đào tạo.

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo, phòng taid chính.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt danh sách trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người.

h) Phí, lệ phí: Không

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Đối tượng được quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

Nộp hồ sơ mức độ 3 Nộp hồ sơ mức độ 4