Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 32. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 5 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện TTHC:

- Bước 1: Đối tượng học bổ túc trung học cơ sở muốn chuyển trường phải có đơn xin chuyển trường gửi đến nơi chuyển đến;

- Bước 2: Sau khi tiếp nhận đơn xin chuyển trường, trường nơi chuyển đến giải quyết và tiếp nhận (nếu thấy hợp lệ). (thời gian 0,5 ngày)

Chỉ được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.

b) Cách thức thực hiện TTHC:Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin chuyển trường.

- Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:0,5 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giáo dục thường xuyên.

g) Kết quả của TTHC: Giấy giới thiệu vào lớp hoặc danh sách lớp học nơi chuyển đến.

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Mẫu đơn, tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.

Nộp hồ sơ mức độ 3