Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 01.Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Để ràng buộc nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai dự án đầu tư theo đúng tiến độ quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đưa nguồn tài nguyên đất đai vào sử dụng hiệu quả; UBND tỉnh hướng dẫn triển khai việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư (sau đây gọi tắt là ký quỹ) trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Đối tượng áp dụng, thời điểm và mức ký quỹ.

1. Đối tượng phải ký quỹ.

Nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, trừ các trường hợp sau:

a) Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

b) Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

c) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư;

d) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác;

đ) Nhà đầu tư là đơn vị sự nghiệp có thu, công ty phát triển khu công nghệ cao được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế.

2. Thời điểm ký quỹ.

a) Thực hiện sau khi dự án được Quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

b) Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi các điều kiện ký quỹ, các bên thỏa thuận điều chỉnh việc ký quỹ theo quy định.

3. Mức ký quỹ.

a) Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:

- Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%;

- Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%;

- Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%.

Vốn đầu tư của dự án không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp cho nhà nước và chi phí xây dựng các công trình công cộng thuộc dự án đầu tư. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong từng giai đoạn, mức ký quỹ được tính theo vốn đầu tư của dự án tương ứng với từng giai đoạn giao đất, cho thuê đất.

b) Giảm tiền ký quỹ.

- Giảm 25% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;

- Giảm 50% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế.

- Nhà đầu tư đã tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư được hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ tương ứng với số tiền tạm ứng.

II. Trình tự, thủ tục ký quỹ.

1. Nơi tiếp nhận hồ sơ ký quỹ.

a) Trung tâm phục vụ hành chính công: Đối với dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế.

Địa chỉ: 727 Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.

Điện Thoại: 02716.254.888 (nhánh 219)

(b) Ban quản lý khu Khu kinh tế: Đối với dự án tại khu công nghiệp, khu kinh tế.

(Sau đây gọi tắt là cơ quan đăng ký đầu tư).

2. Thành phần, số lượng hồ sơ ký quỹ.

a) Đơn đề nghị thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo Mẫu số 01.

b) Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

c) Các tài liệu liên quan chứng minh thuộc diện được miễn giảm tiền ký quỹ.

3. Trình tự, thời gian thực hiện.

a) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự thảo thỏa thuận ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu số 02 và mời nhà đầu tư đến thống nhất các nội dung, cùng ký thỏa thuận. Thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Văn bản thỏa thuận gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng thương mại nơi nhà đầu tư nộp tiền ký quỹ.

c) Tiền ký quỹ được nộp vào tài khoản của cơ quan đăng ký đầu tư mở tại ngân hàng thương mại có trụ sở chính hoặc chi nhánh tại tỉnh Bình Phước theo lựa chọn của nhà đầu tư trên cơ sở thỏa thuận với cơ quan đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư chịu chi phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản ký quỹ và thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản ký quỹ. Sau khi nộp tiền ký quỹ, nhà đầu tư làm văn bản thông báo kèm theo bản sao hóa đơn hoặc giấy chứng nhận nộp tiền gửi cơ quan đăng ký đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường.

III. Hoàn trả tiền ký quỹ.

1. Hoàn trả 50% số tiền ký quỹ tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các giấy phép, chấp thuận khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động xây dựng (nếu có) không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư.

a) Trình tự thực hiện: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư, thành phần gồm:

- Đơn đề nghị hoàn trả 50% tiền ký quỹ theo Mẫu số 3.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ.

- Các tài liệu chứng minh liên quan hoàn trả tiền ký quỹ.

b) Cơ quan đăng ký đầu tư căn cứ vào quyết định giao đất cho thuê đất, giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền, đối chiếu với tiến độ quy định; nếu phù hợp, cơ quan đăng ký đầu tư làm văn bản gửi ngân hàng thương mại nơi cơ quan đăng ký đầu tư mở tài khoản để hoàn trả tiền ký quỹ cho nhà đầu tư; nếu không phù hợp cơ quan đăng ký đầu tư thông báo cho nhà đầu tư biết lý do không hoàn trả. Thời hạn thực hiện không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ (nếu có) tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư.

a) Trình tự thực hiện: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư, thành phần gồm:

- Đơn đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ còn lại theo Mẫu số 04.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ.

- Các tài liệu chứng minh liên quan hoàn trả tiền ký quỹ.

b) Cơ quan đăng ký đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện nơi nhà đầu tư thực hiện dự án và các đơn vị liên quan xác minh làm rõ về việc thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư, đối chiếu với tiến độ quy định; nếu phù hợp, cơ quan đăng ký đầu tư làm văn bản gửi ngân hàng thương mại nơi cơ quan đăng ký đầu tư mở tài khoản để hoàn trả tiền ký quỹ cho nhà đầu tư và tiền lãi phát sinh; nếu không phù hợp cơ quan đăng ký đầu tư thông báo cho nhà đầu tư biết lý do không hoàn trả. Thời hạn thực hiện không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Trường hợp giảm vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư được hoàn trả tiền ký quỹ tương ứng với số vốn đầu tư giảm theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

4. Trường hợp dự án đầu tư không thể tiếp tục thực hiện vì lý do bất khả kháng do ảnh hưởng của thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố môi trường, dịch bệnh và các trường hợp bất khả kháng do Nhà nước quy định hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính được cơ quan nhà nước liên quan xác nhận, nhà đầu tư được xem xét hoàn trả khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với cơ quan đăng ký đầu tư.

5. Tiền ký quỹ được nộp vào ngân sách nhà nước trừ các trường hợp quy định tại Mục 1, 2, 3, 4 nêu trên.

IV. Trách nhiệm của nhà đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của nhà đầu tư

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác thực về nội dung đăng ký vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án trong hồ sơ đăng ký cấp Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

b) Nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

c) Cung cấp các hồ sơ, chứng từ hợp lệ liên quan đến việc giảm, hoàn trả tiền ký quỹ làm cơ sở cho cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện việc miễn, giảm, hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định.

2. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký đầu tư.

a) Chủ trì hướng dẫn, thỏa thuận với nhà đầu tư về việc ký quỹ, thỏa thuận hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.

b) Phối hợp với các Ngân hàng thương mại để theo dõi việc ký quỹ, hoàn trả tiền ký quỹ của nhà đầu tư.

c) Định ký 06 tháng, năm, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện.

3. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường.

a) Khi tiếp nhận hồ sơ về đất đai, trường hợp thuộc đối tượng ký quỹ theo hướng dẫn này nhưng chưa thực hiện ký quỹ thì yêu cầu nhà đầu tư liên hệ cơ quan đăng ký đầu tư để làm thủ tục ký quỹ. Sau khi nhà đầu tư nộp hóa đơn hoặc giấy xác nhận của ngân hàng đã nhận tiền ký quỹ theo thông báo của cơ quan đăng ký đầu tư mới trình ký quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

b) Phối hợp với cơ quan đăng ký đầu tư xem xét tình hình thực hiện dự án theo tiến độ quy định để làm cơ sở hoàn trả tiền ký quỹ khi nhà đầu tư có yêu cầu hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định.

4. Trách nhiệm của các Ngân hàng thương mại.

a) Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan đăng ký đầu tư mở tài khoản tiếp nhận tiền ký quỹ của nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

b) Tiếp nhận tiền ký quỹ, hoàn trả tiền ký quỹ và tiền lãi phát sinh cho nhà đầu tư theo thông báo của cơ quan đăng ký đầu tư.

c) Khi có thông báo cơ quan đăng ký đầu tư nộp số tiền ký quỹ vào ngân sách nhà nước, ngân hàng thương mại chuyển khoản số tiền trên vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Phước.

5. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

a) Phối hợp với cơ quan đăng ký đầu tư xác định việc giảm tiền ký quỹ.

b) Phối hợp với cơ quan đăng ký đầu tư xác định tình hình thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ làm cơ sở cho việc hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định.

V. Tổ chức thực hiện.

1. Thời điểm áp dụng ký quỹ: Các dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kể từ ngày ban hành hướng dẫn này.

2. Trong quá trình thực hiện quy định này có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo thực hiện./.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án + Mau%20don%20ky%20quy.docx
2 Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
3 Các tài liệu liên quan chứng minh thuộc diện được miễn giảm tiền ký quỹ