TIN MỚI:

Tên dịch vụ: 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.003340.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Dân quân hoặc người đại diện hợp pháp của dân quân nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

- Bước 2: UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) tiếp  nhận hồ sơ và có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) phải hướng dẫn cho dân quân hoặc người đại diện hợp pháp của dân quân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) gửi Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

- Bước 3: Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra và có công văn kèm theo hồ sơ gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện phải có văn bản thông báo rõ lý do cho người đề nghị biết.

- Bước 4: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp nhận, có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định trợ cấp cho dân quân hoặc người đại diện hợp pháp của dân quân.

- Bước 5: Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định trợ cấp và các cơ quan chức năng giải quyết chế độ cho dân quân hoặc người đại diện hợp pháp của dân quân.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị trợ cấp của dân quân hoặc thân nhân có ý kiến của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và xác nhận của UBND cấp xã;

- Biên bản điều tra tai nạn của công an hoặc Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trở lên.

- Phiếu xét nghiệm, đơn thuốc, hóa đơn thu tiền, giấy xuất viện, giấy chứng tử đối với trường hợp tai nạn dẫn đến chết.

- Văn bản thẩm định của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) phải hướng dẫn cho dân quân hoặc nhân thân, người đại diện hợp pháp của dân quân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) gửi Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thì Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện phải có văn bản thông báo rõ lý do cho người đề nghị biết. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra và có công văn kèm theo hồ sơ gửi cơ quan quân sự cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định trợ cấp cho dân quân hoặc người đại diện hợp pháp của dân quân;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định trợ cấp, các cơ quan chức năng phải giải quyết chế độ cho dân quân hoặc người đại diện hợp pháp của dân quân.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Dân quân hoặc người đại diện hợp pháp của dân quân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

- Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- UBND tỉnh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp cho dân quân hoặc người đại diện hợp pháp của dân quân.

h) Phí, Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009.

- Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy đinh chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.