TIN MỚI:

Tên dịch vụ: 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.001821.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) có trách nhiệm chuyển lệnh gọi đăng ký Nghĩa vụ quân sự đến công dân.

- Bước 2: Sau khi nhận lệnh gọi đăng ký Nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, công dân có trách nhiệm đến địa điểm do Ban Chỉ huy quân sự cấp xã xác định để trực tiếp đăng ký Nghĩa vụ quân sự.

- Bước 3: UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) có trách nhiệm đối chiếu bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh; hướng dẫn công dân kê khai phiếu tự khai sức khỏe Nghĩa vụ quân sự, đăng ký các thông tin cần thiết của công dân vào Sổ danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm hoặc Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ và chuyển Giấy chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự cho công dân ngay sau khi đăng ký (giấy chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự do Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện cấp).

- Bước 4: UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện; Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện quản lý hồ sơ công dân đã đăng ký Nghĩa vụ quân sự lần đầu.

b) Cách thức thực hiện: Công dân đến địa điểm do Ban Chỉ huy quân sự cấp xã xác định để trực tiếp đăng ký Nghĩa vụ quân sự.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Phiếu tự khai sức khỏe Nghĩa vụ quân sự.

-  Bản chụp giấy CMND hoặc khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết

- Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày đăng ký Nghĩa vụ quân sự, UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) có trách nhiệm chuyển lệnh gọi đăng ký Nghĩa vụ quân sự đến công dân. Sau khi nhận lệnh gọi đăng ký Nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, công dân có trách nhiệm đến địa điểm do Ban Chỉ huy quân sự cấp xã xác định để trực tiếp đăng ký Nghĩa vụ quân sự.

- Trong thời hạn 01 ngày, UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) có trách nhiệm đối chiếu bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh; hướng dẫn công dân kê khai phiếu tự khai sức khỏe Nghĩa vụ quân sự, đăng ký các thông tin cần thiết của công dân vào Sổ danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm hoặc Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ và chuyển Giấy chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự cho công dân ngay sau khi đăng ký (giấy chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự do Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện cấp).

- Trong thời gian 10 ngày, UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện; Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện quản lý hồ sơ công dân đã đăng ký Nghĩa vụ quân sự lần đầu.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Công dân nam đủ 17 tuổi trong năm.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

- Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự cho công dân.

h) Phí, Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không.

k) yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý:

- Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

- Nghị định số 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/02/2016 quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe của Nghĩa vụ quân sự.