TIN MỚI:

Tên dịch vụ: 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.001805.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chuyển Lệnh gọi đăng ký Nghĩa vụ quân sự đến công dân thuộc các đối tượng đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị vào tháng 4 hằng năm. Đồng thời lập kế hoạch đăng ký vào ngạch dự bị cho công dân thuộc đơn vị mình quản lý.

- Bước 2: UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) lập phiếu Quân nhân dự bị, vào sổ đăng ký Quân nhân dự bị và chuyển giấy chứng nhận đăng ký Quân nhân dự bị cho công dân đã đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị.

- Bước 3: UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

- Bước 4: Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện tổng hợp vào sổ đăng ký Quân nhân dự bị.

b) Cách thức thực hiện: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trực tiếp thực hiện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Phiếu Quân nhân dự bị.

- Bản chụp quyết định xuất ngũ, thôi việc trong QĐND hoặc thôi phục vụ trong CAND (mang theo bản chính để đối chiếu) đối với HSQ-BS; QNCN; CNVCQP xuất ngũ, thôi việc trong QĐND, lực lượng Cảnh sát biển và công dân thôi phục vụ trong CAND.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký Nghĩa vụ quân sự đến công dân thuộc các đối tượng đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị vào tháng 4 hằng năm. Đồng thời lập kế hoạch đăng ký vào ngạch dự bị cho công dân thuộc đơn vị mình quản lý;

- Trong thời hạn 01 ngày UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp) xã có trách nhiệm lập phiếu Quân nhân dự bị, vào sổ đăng ký Quân nhân dự bị và chuyển giấy chứng nhận đăng ký Quân nhân dự bị cho công dân đã đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị;

- Trong thời hạn 10 ngày, UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

- Trong thời hạn 01 ngày Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp vào sổ đăng ký Quân nhân dự bị.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân xuất ngũ, thôi việc trong QĐND và CAND.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

- Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bổ sung vào sổ đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị.

h) Phí, Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  hành chính: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

- Nghị định số 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/02/2016 quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe của Nghĩa vụ quân sự.