TIN MỚI:

Tên dịch vụ: 3. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.001771.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Khi có sự thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến Nghĩa vụ quân sự, công dân phải trực tiếp đến UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) để trực tiếp đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung.

- Bước 2: UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) thực hiện đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung; sửa đổi, bổ sung những thông tin thay đổi của công dân vào Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ, Sổ đăng ký Quân nhân dự bị, Phiếu Quân nhân dự bị.

- Bước 3: UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện về đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung.

- Bước 4: Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện bổ sung những thông tin thay đổi của công dân vào Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ, Sổ đăng ký Quân nhân dự bị.

b) Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy chứng nhận đăng ký Quân nhân dự bị (mang theo bản chính để đối chiếu).

- Bản chụp các giấy tở liên quan đến những thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến Nghĩa vụ quân sự (mang theo bản chính để đối chiếu).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày có sự thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến Nghĩa vụ quân sự, công dân phải trực tiếp đến UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) để trực tiếp đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung;

- Trong thời hạn 01 ngày, UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) thực hiện đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung; sửa đổi, bổ sung những thông tin thay đổi của công dân vào Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ, Sổ đăng ký Quân nhân dự bị, Phiếu Quân nhân dự bị;

- Trong thời hạn 10 ngày, UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện về đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung.

- Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện bổ sung những thông tin thay đổi của công dân vào Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ, Sổ đăng ký Quân nhân dự bị.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân có sự thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến Nghĩa vụ quân sự.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

- Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bổ sung những thông tin thay đổi của công dân vào Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ, Sổ đăng ký Quân nhân dự bị.

h) Phí, Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  hành chính: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

- Nghị định số 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/02/2016 quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe của Nghĩa vụ quân sự.