TIN MỚI:

Tên dịch vụ: 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.001763.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Công dân đã đăng ký Nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trực tiếp đến UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) làm thủ tục đăng ký CNQS chuyển đi.

- Bước 2: UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) có trách nhiệm làm thủ tục cho công dân thực hiện đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi và cấp giấy giới thiệu di chuyển đăng ký Nghĩa vụ quân sự hoặc giấy giới thiệu di chuyển Quân nhân dự bị cho công dân, Phiếu Quân nhân dự bị; đưa ra khỏi sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ hoặc Sổ đăng ký Quân nhân dự bị.

- Bước 3: UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự xã) tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện.

- Bước 4: Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện tổng hợp, đưa ra khỏi sổ đăng ký công dân SSNN hoặc Sổ đăng ký Quân nhân dự bị đối với công dân thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập ngoài địa bàn huyện.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp đến UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) làm thủ tục đăng ký CNQS chuyển đi.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký Nghĩa vụ quân sự hoặc giấy chứng nhận đăng ký di chuyển Quân nhân dự bị;

- Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy chứng nhận đăng ký Quân nhân dự bị (mang theo bản chính để đối chiếu);

- Bản chụp các giấy giới thiệu chuyển hộ khẩu do cơ quan Công an huyện thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương về thay đổi nơi cư trú hoặc quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức về thay đổi nơi làm việc, học tập mới (mang theo bản chính để đối chiếu).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Công dân đã đăng ký Nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trực tiếp đến UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) làm thủ tục đăng ký CNQS chuyển đi.

- Trong thời hạn 01 ngày, UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) có trách nhiệm làm thủ tục cho công dân thực hiện đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi và cấp giấy giới thiệu di chuyển đăng ký Nghĩa vụ quân sự hoặc giấy giới thiệu di chuyển Quân nhân dự bị cho công dân, Phiếu Quân nhân dự bị; đưa ra khỏi sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ hoặc Sổ đăng ký Quân nhân dự bị;

- Trong thời hạn 10 ngày, UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự xã) tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện.

- Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự huyện tổng hợp, đưa ra khỏi sổ đăng ký công dân SSNN hoặc Sổ đăng ký Quân nhân dự bị đối với công dân thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập ngoài địa bàn huyện.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân đã đăng ký Nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đưa công dân ra khỏi sổ đăng ký công dân SSNN hoặc Sổ đăng ký Quân nhân dự bị đối với công dân thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập ngoài địa bàn huyện.

h) Phí, Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  hành chính: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

- Nghị định số 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/02/2016 quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe của Nghĩa vụ quân sự.