TIN MỚI:

Tên dịch vụ: 5. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.001748.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến nơi cư trú, làm việc học tập mới, công dân có trách nhiệm đến UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) để trực tiếp đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đến.

- Bước 2: UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) có trách nhiệm hướng dẫn cho công dân đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đến; vào Sổ đăng ký công dân SSNN hoặc Sổ đăng ký Quân nhân dự bị; Lập phiếu Quân nhân dự bị.

- Bước 3: UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện.

- Bước 4: Ban Chỉ huy quân sự huyện tổng hợp, quản lý danh sách công dân đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đến, Phiếu Quân nhân dự bị; vào Sổ đăng ký công dân SSNN hoặc Sổ đăng ký Quân nhân dự bị.

b) Cách thức thực hiện: Công dân có trách nhiệm đến UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) để trực tiếp đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký Nghĩa vụ quân sự hoặc giấy chứng nhận đăng ký di chuyển Quân nhân dự bị.

- Phiếu Quân nhân dự bị.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đến nơi cư trú, làm việc học tập mới công dân có trách nhiệm đến UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) để trực tiếp đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đến.

- Trong thời hạn 01 ngày, UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) có trách nhiệm hướng dẫn cho công dân đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đến; vào Sổ đăng ký công dân SSNN hoặc Sổ đăng ký Quân nhân dự bị; Lập phiếu Quân nhân dự bị.

- Trong thời hạn 10 ngày, UBND cấp xã (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện.

- Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự huyện tổng hợp, quản lý danh sách công dân đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đến, Phiếu Quân nhân dự bị; vào Sổ đăng ký công dân SSNN hoặc Sổ đăng ký Quân nhân dự bị.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân diện đăng ký đến nơi cư trú, làm việc học tập mới.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tổng hợp, quản lý danh sách công dân đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đến, Phiếu Quân nhân dự bị; vào Sổ đăng ký công dân SSNN hoặc Sổ đăng ký Quân nhân dự bị.

h) Phí, Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  hành chính: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

- Nghị định số 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/02/2016 quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe của Nghĩa vụ quân sự.