Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng/ thiết kế sau thiết kế cơ sở , dự toán xây dựng điều chỉnh công trình Công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 36 Nghị định 15/2021/NĐ-CP).

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 13 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.006938.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu lập 01 bộ hồ sơ, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến cho bộ phận tiếp nhận của Sở Công Thương thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công, địa chỉ số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của thành phần hồ sơ trình thẩm định.

 - Bước 2:

 Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ thẩm định, Sở Công Thương có trách nhiệm:

a) Xem xét, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến người đề nghị thẩm định (nếu cần, việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu một lần trong quá trình thẩm định). Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Sở Công Thương sẽ yêu cầu người trình thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến;

b) Trả lại hồ sơ thẩm định trong trường hợp:  

+ Trình thẩm định không đúng với thẩm quyền của Sở Công Thương hoặc người đề nghị thẩm định không đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

+ Không thuộc đối tượng phải thẩm định tại Sở Công Thương theo quy định;

+ Hồ sơ trình thẩm định không bảo đảm về tính pháp lý hoặc không hợp lệ theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

+ Đối với hồ sơ nhận qua đường bưu điện thuộc trường hợp trả hồ sơ, Sở Công thương phải có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do từ chối thực hiện thẩm định.

c) Gửi văn bản đến các cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy để thực hiện lấy ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở trong trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu.

- Bước 3: Đến ngày hẹn, Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo dịch vụ đã cam kết hoặc trực tiếp tại bộ phận trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công.

b) Cách thức thực hiện: Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

a) Tờ trình thẩm định quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

b) Các văn bản pháp lý kèm theo, gồm: quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt; văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo (nếu có); báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của Nhà thầu tư vấn thẩm tra được chủ đầu tư xác nhận (nếu có yêu cầu); văn bản thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy đối với công trình/ dự án Nhà máy điện; trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở lên (Nghị định số: 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ), kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công trình/dự án nhà máy nhiệt điện, nhà máy phong điện, quang điện, thủy điện, đường dây tải điện từ 220KV trở lên (Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ) và các văn bản khác có liên quan;

Thủ tục về phòng cháy chữa cháy được thực hiện theo nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu bắt buộc xuất trình tại thời điểm trình hồ sơ thẩm định, song phải có kết quả gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng trước thời hạn thông báo kết quả thẩm định;

c) Hồ sơ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt; hồ sơ thiết kế xây dựng của bước thiết kế xây dựng trình thẩm định;

d) Mã số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế xây dựng, nhà thầu thẩm tra; mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra; Giấy phép hoạt động điện lực. Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có);

đ) Đối với các công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công có yêu cầu thẩm định dự toán xây dựng, ngoài các nội dung quy định tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm d khoản này, hồ sơ phải có thêm dự toán xây dựng; các thông tin, số liệu về giá, định mức có liên quan để xác định dự toán xây dựng; báo giá, kết quả thẩm định giá (nếu có).

e) Văn bản thỏa thuận đấu nối vào hệ thống điện giữa chủ sở hữu công trình điện với chủ đầu tư.

* Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính có quyền lựa chọn nộp một trong bốn hình thức bản sao (i) Bản sao từ sổ gốc hoặc (ii) bản sao có chứng thực hoặc (iii) bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc (iv) Bản sao chứng thực điện tử .

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:  ( khoản 7 Điều 38 NĐ 15/2021/NĐ-CP)

Thời gian thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

- Không quá 21 ngày đối với công trình cấp II và cấp III;

- Không quá 14 ngày đối với công trình IV.

 đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan được giao làm chủ đầu tư dự án.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

g) Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo kết quả thẩm định hoặc văn bản góp ý.

h) Phí, Lệ phí:

Theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở và Thông tư  210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ trình đề nghị thẩm định Mẫu số 04 Phụ lục I Nghị định 15/2021/NĐ-CP

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không     

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ;

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

Nghị định số  15 /2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng (theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) + Tờ trình thẩm định
2 Các văn bản pháp lý kèm theo, gồm: quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt; văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo (nếu có);
3 Hồ sơ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt; hồ sơ thiết kế xây dựng của bước thiết kế xây dựng trình thẩm định;
4 Mã số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế xây dựng, nhà thầu thẩm tra; mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra; Giấy phép hoạt động điện lực. Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có);
5 Đối với các công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công có yêu cầu thẩm định dự toán xây dựng, ngoài các nội dung quy định tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm d khoản này, hồ sơ phải có thêm dự toán xây dựng; các thông tin, số liệu về giá, định mức có liên quan để xác định dự toán xây dựng; báo giá, kết quả thẩm định giá (nếu có).
6 Văn bản thỏa thuận đấu nối vào hệ thống điện giữa chủ sở hữu công trình điện với chủ đầu tư.