Tên dịch vụ: 1. Công nhận người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.004875.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Lập danh sách đề nghị công nhận người có uy tín.

Căn cứ hướng dẫn của cơ quan công tác dân tộc tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng thôn chủ trì tổ chức họp dân (có sự tham gia của ít nhất 2/3 số hộ gia đình trong thôn) phổ biến về nội dung chính sách, tiêu chí, điều kiện bình chọn người có uy tín quy định tại Điều 4 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và tiến hành đề cử danh sách bình chọn người có uy tín (theo Mẫu số 01 của Phục lục I kèm theo Quyết định 180/QĐ-UBDT) gửi Trưởng ban công tác mặt trận thôn.

Khi nhận được danh sách đề cử bình chọn người có uy tín của Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn chủ trì tổ chức họp liên tịch với sự tham gia của đại diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân trong thôn tiến hành bình chọn (theo Mẫu số 02 của Phụ lục I kèm theo Quyết định 180/QĐ-UBDT) và lập hồ sơ đề nghị công nhận người có uy tín (01 bộ, gồm: văn bản đề nghị và biên bản họp liên tịch theo mẫu số 02) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

-Bước 2: Kiểm tra kết quả bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan của xã kiểm tra kết quả bình chọn của các thôn (theo Mẫu số 03 của Phụ lục I kèm theo Quyết định 180/QĐ-UBDT) và lập hồ sơ (01 bộ, gồm: văn bản đề nghị kèm theo danh sách và biên bản theo Mẫu số 03) gửi toàn bộ hồ sơ đến bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 3: Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện chuyện hồ sơ cho cơ quan chuyên môn giải quyết.Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của UBND cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ (01 bộ, gồm: văn bản đề nghị, danh sách theo Mẫu số 04 và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã) gửi toàn bộ hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyển toàn bộ hồ sơ cho Ban Dân tộc hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ban dân tộc tỉnh tổng hợp, thống nhất với cơ quan Công an tỉnh, Mặt trận tổ quốc Viết nam tỉnh và các ngành chức năng liên quan hoàn thiện hồ sơ (01 bộ, gồm: Tờ trình, dự thảo Quyết định kèm theo danh sách đề nghị công nhận người có uy tín theo Mẫu số 04 của Phụ lục I kèm theo Quyết định 180/QĐ-UBDT và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của cấp huyện), trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Bước 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 tháng 12 của năm và gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp chung theo quy định (kèm theo file mềm gửi qua Email: vudantocthieuso@cema.gov.vn).

b) Cách thức thực hiện

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

+ Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín;

+ Biểu tổng hợp danh sách người có uy tín đề nghị phê duyệt (theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định 180/QĐ-UBDT);

+ Bản tổng hợp hồ sơ của các huyện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 của năm bình chọn, công nhận. Trong đó:

- UBND cấp xã 05 ngày làm việc;

- UBND cấp huyện 05 ngày làm việc;

- Ban Dan tộc và Chủ tịch UBND tỉnh 05 ngày làm việc.

đ) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Theo quy định tại khoản 1, Điều 6 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

g) Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

h) Lệ phí: Không

i)Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính

- Biên bản Hội nghị dân cư thôn (Mẫu số 01);

- Biên bản họp liên tịch (Mẫu số 02);

- Biên bản kiểm tra (Mẫu số 03);

- Tổng hợp danh sách (Mẫu số 04).

k)Yêu cầu thực hiện TTHC:

k.1) Yên cầu:

+ Là công dân Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, cư trú hợp pháp tại Việt Nam;

+ Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

 + Là người tiêu biểu,có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc;

 + Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục tập quán dân tộc; có mối liê hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư;

 + Có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định bằng lời nói, qua việc làm, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

k.2) Điều kiện:

+ Mỗi thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số có ít nhất 1/3 số hộ gia đình hoặc số nhân khẩu là người dân tộc thiểu số được bình chọn 01 (một) người có uy tín;

+ Trường hợp thông không đủ điều kiện quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg hoặc có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, căn cứ tình hình thực tế và đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định số lượng người có uy tín được bình chọn, nhưng tổng số người có uy tín được bình chọn không vượt quá tổng số thôn của vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ  về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.