TIN MỚI:

Tên dịch vụ: 1. Đăng ký khai thác nước dưới đất

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 13 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.001662.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Căn cứ Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất được phê duyệt, Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, trưởng ấp (sau đây gọi là Tổ trưởng tổ dân phố) thực hiện rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân có giếng khai thác nước dưới đất thuộc diện phải đăng ký trên địa bàn; thông báo và phát hai (02) Tờ khai quy định tại Mẫu số 38 của Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai.

Trường hợp chưa có giếng khoan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký khai thác trước khi tiến hành khoan (đào) giếng.

- Bước 2:  Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hoàn thành hai (02) Tờ khai và nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nộp cho Tổ trưởng tổ dân phố để nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm nộp Tờ khai cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi tắt là Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả).

- Trường hợp Tờ khai đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Trường hợp Tờ khai chưa đầy đủ, hợp lệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lập Phiếu yêu cầu bổ sung Tờ khai và hướng dẫn người nộp Tờ khai bổ sung hoàn chỉnh theo quy định (đảm bảo người nộp hồ sơ chỉ phải đi lại bổ sung Tờ khai một lần).

Thời gian giải quyết của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong ngày 01 ngày làm việc.

- Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra thông tin, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận vào Tờ khai và chuyển một (01) bản Tờ khai đã được xác nhận đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để gửi cho tổ chức, cá nhân (qua đường Bưu điện).

Trường hợp tổ chức, cá nhân đã đăng ký khai thác nước dưới đất, nếu không tiếp tục khai thác, sử dụng thì phải thông báo và trả tờ khai cho Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Tổ trưởng tổ dân phố để báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp báo cáo gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện và thực hiện việc trám, lấp giếng không sử dụng theo quy định.

- Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện lập sổ theo dỏi, cập nhật số liệu đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn; hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả đăng ký gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 5: Nhận kết quả (qua đường Bưu điện) giải quyết thủ tục hành chính Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả gồm một (01) Tờ khai đã được xác nhận cho tổ chức, cá nhân có giếng khai thác nước dưới đất thuộc diện phải đăng ký.

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ: Tổ trưởng tổ dân phố phát trực tiếp tờ khai cho tổ chức, cá nhân; Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp tờ khai cho Tổ trưởng tổ dân phố (để nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm nộp Tờ khai cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tờ khai khai đăng ký khai thác nước dưới đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất: Mẫu 38 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* Số lượng hồ sơ: 02 bản chính Tờ khai.

d) Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hoàn thành hai (02) Tờ khai và nộp cho tổ trưởng tổ dân phố (để nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Trong thời hạn không quá mười (10 ) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai của tổ chức, cá nhân, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận vào Tờ khai và chuyển một (01) bản Tờ khai đã được xác nhận đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả gửi Tờ khai qua đường Bưu điện đến cho Tổ chức, cá nhân.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có giếng khai thác nước dưới đất thuộc diện phải đăng ký.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục  hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai đăng kí công trình khai thác nước dưới đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất: Mẫu 38 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép Tài nguyên nước.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 1. Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất: Mẫu 38 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2 CMND hoặc CCCD, hộ khẩu thường trú