Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 21.Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 3 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước, địa chỉ: Số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì lập Phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân. Chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT. Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT nhận và chuyển hồ sơ cho bộ phận Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản để giải quyết. Thời gian thực hiện 0,5 ngày làm việc. Bộ phận kiểm tra hồ sơ trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, bộ phận phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.

- Bước 2: Trường hợp cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện:

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra thực tế (nếu cần). Trường hợp cơ sở đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 05.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và trả kết quả về Trung tâm Hành chính công.

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả qua hệ thống dịch vụ đã đăng ký hoặc nhận trực tiếp tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: Thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Số 727, QL14, P. Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ :

-  Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản (Mẫu số 02.ĐKT )

- Biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc Tờ khai lệ phí trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế. (Bản chính)

- Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu) (Bản chính)

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên). (Bản sao có chứng thực)

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định (Bản chính)

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu (Bản chính)

 - Giấy chứng nhận xóa đăng ký. (Bản chính)

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  đối với trường hợp cấp mới;.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và PTNT

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

h) Phí, lệ phí: không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai:

Đơn đề nghị cấp Giấy giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT;.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017

- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về đăng kiểm viên tàu cá, công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá, bảo đảm an toàn kỹ thuật, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; Xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tầu cá

 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản (Mẫu số 02.ĐKT ) + Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản
2 Biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc Tờ khai lệ phí trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế. (Bản chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền)
3 Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu) (Bản chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền)
4 Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên). (Bản sao có chứng thực)
5 Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định (Bản chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền)
6 Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu (Bản chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền)
7 Giấy chứng nhận xóa đăng ký. (Bản chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền)

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Tờ khai T%E1%BB%9D%20khai.docx