TIN MỚI:

Tên dịch vụ: 62. Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 24 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.000716.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Nhà đầu tư thực hiện lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công;hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước (địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

+ Thời gian tiếp nhận, chuyển hồ sơ là 0,5 ngày.

- Bước 2:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ nếu thấy đầy đủ theo quy định thì tiến hành bước tiếp theo. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích , thư điện tử cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

+ Thời gian giải quyết là 02 ngày.

- Bước 3:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế; nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho Nhà đầu tư nêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết là 17 ngày.

- Bước 4:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; nếu chưa quyết định giải thểcơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì có văn bản thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo và Nhà đầu tư nêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết là 04 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bước 5:

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trên Cổng Dịch vụ công hoặc theo hình thức đã đăng ký trên phiếu hẹn và trả kết quả.

+ Thời gian giải quyết là 0,5 ngày.

 

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị giải thể;

- Phương án giải thể của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài trong đó nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên; phương án giải quyết tài chính, tài sản.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 24 ngày .

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND cấp huyện.

g)  Kết quả thực hiện TTHC thủ tục hành chính:

Quyết định giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Mẫu: ĐỀ NGHỊ Giải thể ………………………………

Mẫu: Phương án giải thể.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

* Nếu đủ 01 trong các trường hợp sau:

- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài;

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật hoặc các quy định về quản lý, tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục;

- Hết thời hạn đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ;

- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định cho phép thành lập hoặc quyết định cho phép hoạt động không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

- Không thực hiện đúng cam kết thể hiện trong đề án được phê duyệt sau thời hạn 05 năm kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

- Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị
+ Đơn đề nghị