TIN MỚI:

Tên dịch vụ: 66. Bổ sung, điều chỉnh Quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 13 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.000718.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước (địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công, địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

+ Thời hạn giải quyết: 0,5 ngày làm việc

- Bước 2:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ không bảo đảm theo quy địnhthì trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đúng yêu cầu.

+ Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc.

Bước 3:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định các điều kiện. Nếu đủ các điều kiện thì quyết định cho phép bổ sung, điều chỉnh Quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nếu không đủ điều kiện thì có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết: 11 ngày làm việc,

- Bước 4:

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trên Cổng Dịch vụ công hoặc theo hình thức đã đăng ký trên phiếu hẹn và trả kết quả.

+ Thời gian giải quyết: 0,5 ngày làm việc.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị trong đó có nội dung và lý do bổ sung, điều chỉnh kèm theo các giấy tờ quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 46 Nghị định này.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh các nội dung quyết định cho phép hoạt động giáo dục

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Sở GD&ĐT về hoạt động

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Mẫu: Đơn đề nghị về việc bổ sung, điều chỉnh Quyết định cho phép hoạt động giáo dục

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định Số: 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị
+ Đơn đề nghị