TIN MỚI:

Tên dịch vụ: 60. Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.001496.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước (địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công, địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước);

+ Thời hạn giải quyết: 0,5 ngày làm việc

- Bước 2:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ không bảo đảm theo quy địnhthì trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đúng yêu cầu.

+ Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc.

- Bước 3:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành giải quyết các điều kiện. Nếu đủ các điều kiện thì quyết định cho phép chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết. Nếu chưa quyết địnhchấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết thì có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết: 08 ngày làm việc,

- Bước 4:

+ Trả kết quả.Tổ chức, cá nhân thanh toán (nếu có) và Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trên Cổng Dịch vụ công hoặc theo hình thức đã đăng ký trên phiếu hẹn và trả kết quả.

+ Thời gian giải quyết: 0,5 ngày làm việc.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ.

- Người có thẩm quyền phê duyệt liên kết thì có thẩm quyền chấm dứt liên kết;

- Hồ sơ đề nghị chấm dứt liên kết bao gồm: Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kèm theo phương án chấm dứt liên kết, các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học, người lao động; phương án giải quyết tài chính, tài sản;

- Hồ sơ đề nghị chấm dứt liên kết được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 10 Nghị định này;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, quyết định chấm dứt liên kết và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; nếu liên kết giáo dục chưa được chấm dứt thì giám đốc sở giáo dục và đào tạo có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

- Trường hợp liên kết giáo dục bị chấm dứt theo quy định tại điểm c và d khoản 3 Điều này, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định chấm dứt liên kết.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức quốc tế và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Sở GD&ĐT chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Số: 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

- Mẫu phương án chấm dứt hoạt động liên kết

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Hết thời hạn quy định trong quyết định phê duyệt hoặc quyết định gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết;

- Theo đề nghị của các bên liên kết;

- Hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh nhưng không khắc phục được vi phạm dẫn đến đình chỉ tuyển sinh;

- Vi phạm quy định của quyết định phê duyệt hoặc quyết định gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết ở mức độ pháp luật quy định phải chấm dứt.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định Số: 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

 - Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ GD&ĐT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục
+ Đơn đề nghị Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục