TIN MỚI:

Tên dịch vụ: 59. Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.001497.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước (địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công, địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước);

+ Thời hạn giải quyết: 0,5 ngày làm việc

- Bước 2:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ không bảo đảm theo quy địnhthì trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đúng yêu cầu.

+ Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc.

Bước 3:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành giải quyết. các điều kiện. Nếu đủ các điều kiện thì quyết định cho phép gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép gia hạn, điều chỉnh thì có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

+ Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc,

- Bước 4:

+ Tổ chức, cá nhân thanh toán (nếu có) và Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trên Cổng Dịch vụ công hoặc theo hình thức đã đăng ký trên phiếu hẹn và trả kết quả.

+ Thời gian giải quyết: 0,5 ngày làm việc.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục do các bên liên kết cùng ký theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết trong thời gian được cấp phép;

- Thỏa thuận hoặc Hợp đồng hợp tác đang còn hiệu lực giữa các bên liên kết, trong đó có thông tin theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định này.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức quốc tế và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định của Sở GD&ĐT gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Số: 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

- Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết trong thời gian được cấp phép;

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Việc gia hạn liên kết giáo dục phải được thực hiện trong thời hạn 06 tháng trước khi liên kết giáo dục hết thời hạn.

- Các bên liên kết thực hiện đúng quy định trong quyết định phê duyệt liên kết;

- Không vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định Số: 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ GD&ĐT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn gia hạn, điều chỉnh
+ Đơn gia hạn, điều chỉnh