Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư lập hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Bước 2: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tổ chức phân công thẩm định (tối đa 0,5 ngày).

- Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện và trình UBND tỉnh phê duyệt (tối đa 09 ngày).

- Bước 4: UBND huyện Quyết định phê duyệt điều chỉnh KHLCNT (tối đa 4,5 ngày).

- Bước 5: Văn phòng UBND huyện trả kết quả về Bộ phận Một cửa cấp huyện (tối đa 0,5 ngày).

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn.

- Hoặc thông qua hệ thống bưu chính công ích.

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh KHLCNT. 02 bản chính

- Quyết định phê duyệt KHLCNT (đã phê duyệt trước đó).

- Các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến việc điều chỉnh KHLCNT (như quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán,…)

- Các tài liệu chứng minh nguồn vốn cho dự án (nếu có). 02 bản.

- Các văn bản chỉ đạo, kết luận của cấp có thẩm quyền liên quan (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, trong đó:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện thẩm định: 10 ngày làm việc.

- UBND huyện phê duyệt: 05 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu do UBND huyện phê duyệt.

- Văn bản phúc đáp (đối với trường hợp KHLCNT không đủ điều kiện để phê duyệt).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013:

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
2 Quyết định phê duyệt KHLCNT
3 Các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến việc điều chỉnh KHLCNT (như quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán,…)
4 Các tài liệu chứng minh nguồn vốn cho dự án (nếu có). 02 bản
5 Các văn bản chỉ đạo, kết luận của cấp có thẩm quyền liên quan (nếu có).