Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 4. Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 20 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (giấy phép), nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua đường bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, thời gian thực hiện 01 ngày.

- Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép trong trường hợp đạt yêu cầu, trường hợp không đạt yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thời gian thực hiện 23 ngày làm việc.

- Bước 3. Giấy phép được chuyển qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, thời gian thực hiện 01 ngày. Đến ngày hẹn ghi trong phiếu, Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ đã đăng ký.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị bổ sung giấy phép theo mẫu.

+ Bản sao có chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền Giấy phép cần bổ sung.

+ Phiếu khai báo thiết bị bức xạ mới theo mẫu đối với trường hợp bổ sung thiết bị bức xạ; kèm theo Bản sao có chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền tài liệu của nhà sản xuất cung cấp các thông tin như trong phiếu khai báo;

+ Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc bức xạ bổ sung theo mẫu.

+ Bản sao có chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền Chứng chỉ nhân viên bức xạ của nhân viên trong trường hợp nhân viên đảm nhiệm công việc bức xạ. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh (ủy quyền Sở Khoa học và Công nghệ).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

h) Phí, Lệ phí:

- Phí thẩm định an toàn bức xạ:

Thiết bị X-quang chụp răng

1 thiết bị

2.000.000

Thiết bị X-quang chụp vú

1 thiết bị

2.000.000

Thiết bị X-quang di động

1 thiết bị

2.000.000

Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường

1 thiết bị

3.000.000

Thiết bị đo mật độ xương

 

3.000.000

Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình

1 thiết bị

5.000.000

Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner)

1 thiết bị

8.000.000

Hệ thiết bị PET/CT

1 thiết bị

16.000.000

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-  Đơn đề nghị bổ sung giấy phép.

- Phiếu khai báo thiết bị bức xạ.

- Báo cáo đánh giá an toàn.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép + Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép
2 Bản sao có chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền Giấy phép cần bổ sung
3 Phiếu khai báo thiết bị bức xạ mới theo mẫu đối với trường hợp bổ sung thiết bị bức xạ + Phiếu khai báo thiết bị bức xạ mới theo mẫu đối với trường hợp bổ sung thiết bị bức xạ
4 Báo cáo đánh giá an toàn + Báo cáo đánh giá an toàn
5 Bản sao có chứng thực điện tử của cơ quan có thẩm quyền Chứng chỉ nhân viên bức xạ của nhân viên