Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 3. Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện

Trình tự thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

- Bước 1: Nhà đầu tư lập trực tuyến nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc gửi báo trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để gửi Cơ quan chủ trì thẩm định (Cơ quan chủ trì thẩm định là Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Hội đồng thẩm định cơ sở do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh thành lập).

- Bước 3: Trong thời hạn 04 ngày làm việc, Cơ quan chủ trì thẩm định tổ chức thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

- Bước 4: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công trong trường hợp dự án PPP sử dụng vốn đầu tư công gửi về Cơ quan chủ trì thẩm định.

- Bước 5: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Cơ quan chủ trì thẩm định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 6: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ làm cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;.

- Bước 7: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định.

- Bước 8: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án và gửi kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh, Cơ quan chủ trì thẩm định và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả cho nhà đầu tư (đồng thời kết quả được đính kèm theo hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Dịch vụ công).

- Bước 9: Bộ phận trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho nhà đầu tư.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công.

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Hồ sơ đề nghị thẩm định điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP bao gồm:

+ Văn bản đề nghị thẩm định;

+ Dự thảo tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư;

+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

+ Văn bản chấp thuận nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

+ Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trường hợp dự án sử dụng tài sản công làm vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng);

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.

- Hồ sơ đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư;

+ Dự thảo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;

+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

+ Báo cáo thẩm định, thẩm tra đối với các nội dung điều chỉnh.

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ nộp qua Dịch vụ công và 02 bộ hồ sơ gốc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích).

d) Thời hạn giải quyết

- Thời gian thẩm định: Không quá 10 ngày làm việc.

- Thời hạn phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư: Không quá 05 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Báo cáo thẩm định, thẩm tra đối với các nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất;

- Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.

h) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không có.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm)

Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư bao gồm:

- Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;

- Phụ lục II - Mẫu số 01: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP;

- Phụ lục II - Mẫu số 02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP;

- Phụ lục II - Mẫu số 03: Nghị quyết/Quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có); Không có.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020;

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 - Hồ sơ đề nghị thẩm định điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP bao gồm:
2 + Văn bản đề nghị thẩm định;
3 + Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;
4 + Văn bản chấp thuận nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; + Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án
5 + Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trường hợp dự án sử dụng tài sản công làm vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng);
6 + Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.
7 - Hồ sơ đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP bao gồm:
8 + Tờ trình đề nghị phê duyệt nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư; + Tờ trình đề nghị phê duyệt nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư
9 + Dự thảo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;
10 + Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;
11 + Báo cáo thẩm định, thẩm tra đối với các nội dung điều chỉnh.
12 + Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.