Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 4. Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 50 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện

Trình tự lập, thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất được thực hiện như sau:

- Bước 1: Nhà đầu tư tổ chức lập trực tuyến Tờ trình đề nghị điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc gửi báo cáo trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

- Bước 2: Trong thời gian 0,5 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để gửi Cơ quan chủ trì thẩm định (Cơ quan chủ trì thẩm định là Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Hội đồng thẩm định cơ sở do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh thành lập).

- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Cơ quan chủ trì thẩm định tổ chức lấy ý kiến, thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Bước 4: Trong thời hạn 12 ngày làm việc, Cơ quan chủ trì thẩm định phải thẩm định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 5: Trong thời hạn 7,5 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình xem xét báo cáo thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Bước 6: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

- Bước 7: Bộ phận trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho nhà đầu tư.

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công.

- Hoặc thông qua hệ thống bưu chính công ích.

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ đề nghị thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

+ Văn bản đề nghị thẩm định;

+ Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án;

+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi;

+ Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, nếu có);

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới);

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.

- Hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án;

+ Dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án;

+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi;

+ Báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi;

+ Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, nếu có);

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới);

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ nộp qua Dịch vụ công và 02 bộ hồ sơ gốc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích).

d) Thời hạn giải quyết

- Thời hạn thẩm định: Không quá 40 ngày làm việc.

- Thời hạn phê duyệt: Không quá 10 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định cơ sở (nếu thành lập).

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất;

- Quyết định phê duyệt nội dung điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

h) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không có.

i) Tên mẫu dơn, mẫu tờ khai (đính kèm)

Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư bao gồm:

- Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;

- Phụ lục III - Mẫu số 01: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP;

- Phụ lục III - Mẫu số 02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP;

- Phụ lục III - Mẫu số 03: Quyết định phê duyệt dự án PPP.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020;

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 - Hồ sơ đề nghị thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:
2 + Văn bản đề nghị thẩm định;
3 + Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án;
4 + Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi;
5 + Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, nếu có);
6 + Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới);
7 + Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.
8 - Hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:
9 + Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án;
10 + Dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án;
11 + Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; + Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP
12 + Báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; + Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP;
13 + Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, nếu có);
14 + Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới)
15 + Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.