Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 5. Phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 35 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc Nhà đầu tư được giao làm bên mời thầu nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ số 727, QL14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (tối đa 0,5 ngày).

- Bước 2: Phòng Đầu tư, Thẩm định và Giám sát đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và tổ chức phân công thẩm định (tối đa 0,5 ngày).

- Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt (tối đa 24 ngày).

- Bước 4: UBND tỉnh quyết định phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển; kết quả sơ tuyển; kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; hồ sơ mời thầu; hồ sơ yêu cầu; danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tư (tối đa 9,5 ngày).

- Bước 5: Văn phòng UBND tỉnh trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (tối đa 0,5 ngày).

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công.

- Hoặc thông qua hệ thống bưu chính công ích.

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định Hồ sơ mời sơ tuyển; kết quả sơ tuyển; kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; hồ sơ mời thầu; hồ sơ yêu cầu; danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

- Hồ sơ đề nghị thẩm định.

- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan.

Ghi chú: Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

* Số lượng hồ sơ: 06 bộ hồ sơ (bản chính).

d) Thời hạn giải quyết: Tối đa 35 ngày đối với từng nội dung, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Khi bên mời thầu tiến hành mỗi bước trong tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, đều tiến hành theo trình tự trên; Riêng thời gian UBND tỉnh phê duyệt KHLCNĐT là 05 ngày

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Bên mời thầu.    

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

* Đơn vị thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: UBND tỉnh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo Hồ sơ mời sơ tuyển; kết quả sơ tuyển; kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; hồ sơ mời thầu; hồ sơ yêu cầu; danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tư phê duyệt.

h) Phí, lệ phí: Không có.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tham khảo mẫu hướng dẫn lập hồ sơ trong tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất đang có hiệu lực thi hành.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tư;

- Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 - Tờ trình đề nghị thẩm định Hồ sơ mời sơ tuyển; kết quả sơ tuyển; kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; hồ sơ mời thầu; hồ sơ yêu cầu; danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tư. + Mẫu kế hoạch thẩm định
2 - Hồ sơ đề nghị thẩm định. + Hồ sơ đề nghị thẩm định
3 - Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan.