Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư 385 329 56 20 4 16 370 89 281
2 Sở Lao động TB&XH 1903 390 1513 1483 1472 11 420 416 4
3 Sở Tài nguyên và Môi Trường 327 228 99 71 24 47 298 130 168
4 Sở Ngoại vụ 16 7 9 12 12 0 4 2 2
5 Công an tỉnh 86 20 66 69 69 0 16 16 0
6 Sở Y Tế 136 59 77 80 58 22 68 54 14
7 Sở NN và PTNT 77 36 41 63 61 2 14 14 0
8 Sở Thông tin và Truyền thông 9 2 7 4 4 0 5 5 0
9 Cục Thuế 61 19 42 39 34 5 23 23 0
10 Sở Giao thông Vận tải 87 11 76 52 48 4 39 31 8
11 Sở Văn hóa - Thể thao và DL 16 4 12 9 9 0 7 2 5
12 Ban quản lý Khu kinh tế 117 19 98 90 86 4 27 20 7
13 Sở Giáo dục và Đào tạo 84 53 31 25 5 20 59 3 56
14 Sở Nội Vụ 66 58 8 2 0 2 71 15 56
15 Sở Khoa học và Công nghệ 9 3 6 4 2 2 5 5 0
16 Sở Tư pháp 253 77 176 165 149 16 88 71 17
17 Sở Xây Dựng 234 112 122 63 31 32 174 119 55
18 Sở Công thương 175 17 158 156 149 7 19 19 0
19 UBND Huyện Chơn Thành 2042 17 2025 201 201 0 1841 1770 71
20 UBND TT Chơn Thành 258 16 242 186 169 17 72 4 68
21 UBND xã Minh Hưng 78 4 74 68 64 4 10 1 9
22 UBND xã Minh Thắng 41 4 37 38 34 4 3 2 1
23 UBND xã Minh Lập 25 4 21 22 21 1 3 0 3
24 UBND xã Minh Long 128 33 95 79 78 1 49 8 41
25 UBND xã Quang Minh 24 0 24 24 24 0 0 0 0
26 UBND xã Thành Tâm 1 1 0 0 0 0 1 0 1
27 UBND xã Minh Thành 11 0 11 10 10 0 1 0 1
28 UBND xã Nha Bích 16 4 12 12 12 0 3 0 3
29 Huyện Bù Đốp 51 39 12 30 7 23 21 11 10
30 UBND xã Thiện Hưng 8 8 0 0 0 0 8 0 8
31 Huyện Lộc Ninh 1358 335 1023 688 687 1 669 470 199
32 Huyện Hớn Quản 281 237 44 0 0 0 281 14 267
33 UBND xã An Khương 8 8 0 0 0 0 8 1 7
34 UBND xã An Phú 1 1 0 0 0 0 1 0 1
35 UBND xã Minh Tâm 6 6 0 0 0 0 6 2 4
36 UBND xã Tân Hưng 60 5 55 54 54 0 6 0 6
37 UBND xã Thanh An 4 4 0 0 0 0 4 0 4
38 UBND xã Tân Khai 1 1 0 0 0 0 1 0 1
39 UBND xã Tân Quan 1 1 0 0 0 0 1 0 1
40 UBND xã Minh Đức 4 4 0 0 0 0 4 0 4
41 UBND xã Đồng Nơ 8 8 0 0 0 0 8 0 8
42 UBND xã Thanh Bình 1 1 0 0 0 0 1 0 1
43 UBND xã Tân Lợi 7 7 0 0 0 0 7 0 7
44 UBND xã Tân Hiệp 6 6 0 0 0 0 6 1 5
45 Huyện Phú Riềng 1575 1496 79 12 9 3 1563 78 1485
46 Huyện Bù Đăng 2 2 0 0 0 0 2 0 2
47 Huyện Đồng Phú 4169 3082 1087 0 0 0 4169 967 3202
48 Huyện Bù Gia Mập 222 140 82 53 53 0 169 7 162
49 Thị xã Phước Long 292 173 119 237 117 120 53 45 8
50 Thị xã Bình Long 533 251 282 274 105 169 259 224 35
51 Thị xã Đồng Xoài 27 1 26 3 3 0 24 20 4
Tổng số: 15290 7343 7947 4398 3865 533 10962 4659 6303

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH