Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Sở Công thương 119 30 89 101 100 1 18 18 0
2 Sở Giáo dục và Đào tạo 18 17 1 6 3 3 12 10 2
3 Sở Giao thông Vận tải 60 12 48 44 43 1 16 16 0
4 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư 86 44 42 21 0 21 65 44 21
5 Sở Khoa học và Công nghệ 3 3 0 3 3 0 0 0 0
6 Sở Lao động TB&XH 1079 219 860 856 853 3 223 223 0
7 Sở Nội Vụ 39 28 11 26 1 25 13 13 0
8 Sở NN và PTNT 35 13 22 10 9 1 25 25 0
9 TT Tân Phú 18 0 18 9 9 0 9 9 0
10 Xã Tân Tiến 3 0 3 3 2 1 0 0 0
11 Xã Tân Lập 10 0 10 8 8 0 2 2 0
12 Sở Tài nguyên và Môi Trường 197 114 83 80 34 46 147 104 43
13 Sở Thông tin và Truyền thông 8 3 5 5 2 3 3 3 0
14 Xã Tân Lợi 6 0 6 3 3 0 3 3 0
15 Sở Tư pháp 323 160 163 183 136 47 154 136 18
16 Sở Văn hóa - Thể thao và DL 19 5 14 17 13 4 2 0 2
17 Xã Tân Phước 12 0 12 9 9 0 3 3 0
18 Sở Xây Dựng 95 65 30 50 36 14 49 45 4
19 Xã Đồng Tiến 2 0 2 2 2 0 0 0 0
20 Sở Y Tế 141 43 98 86 82 4 55 55 0
21 Xã Đồng Tâm 3 0 3 2 2 0 1 1 0
22 Sở Ngoại vụ 6 2 4 3 1 2 3 2 1
23 Ban quản lý Khu kinh tế 75 7 68 67 59 8 9 8 1
24 Xã Thuận Phú 2 0 2 0 0 0 2 2 0
25 Xã Thuận Lợi 7 0 7 1 1 0 6 6 0
26 Công an tỉnh 145 21 124 83 83 0 61 61 0
27 Cục Thuế 61 23 38 38 33 5 28 28 0
28 UBND Thị xã Bình Long 761 601 160 128 107 21 631 197 434
29 UBND Thị xã Đồng Xoài 4609 3915 694 8 2 6 4618 726 3892
30 UBND Thị xã Phước Long 157 79 78 60 41 19 98 37 61
31 UBND Huyện Bù Đăng 2 2 0 0 0 0 2 0 2
32 UNBD Huyện Bù Đốp 37 30 7 17 6 11 20 5 15
33 UBND Huyện Chơn Thành 7222 6313 909 277 271 6 6944 981 5963
34 UBND Huyện Đồng Phú 6710 5958 752 16 15 1 6695 972 5723
35 UBND Huyện Hớn Quản 1017 946 71 0 0 0 1025 49 976
36 UBND Huyện Lộc Ninh 3095 2453 642 474 474 0 2626 207 2419
37 UBND Huyện Phú Riềng 1095 1046 49 43 33 10 1052 35 1017
38 UBND Huyện Bù Gia Mập 182 129 53 56 30 26 126 12 114
39 UBND TT Chơn Thành 328 8 320 323 323 0 5 4 1
40 UBND xã Minh Hưng 121 5 116 119 118 1 2 0 2
41 UBND xã Minh Thắng 15 11 4 15 14 1 0 0 0
42 UBND xã Minh Lập 90 2 88 86 86 0 4 2 2
43 UBND xã Minh Long 37 1 36 36 36 0 1 0 1
44 UBND xã Minh Thành 26 5 21 21 21 0 5 0 5
45 UBND xã Nha Bích 13 3 10 10 10 0 3 0 3
46 UBND xã Quang Minh 77 0 77 77 77 0 0 0 0
47 UBND xã Thành Tâm 86 4 82 85 84 1 1 0 1
48 UBND xã Thiện Hưng 8 8 0 0 0 0 8 0 8
49 UBND xã Tân Thành - Bù Đốp 1 1 0 0 0 0 1 0 1
50 UBND xã An Khương 8 8 0 0 0 0 8 0 8
51 UBND xã An Phú 1 1 0 0 0 0 1 0 1
52 UBND xã Minh Tâm 6 6 0 0 0 0 6 0 6
53 UBND xã Tân Hưng 104 14 90 90 90 0 14 0 14
54 UBND xã Thanh An 4 4 0 0 0 0 4 0 4
55 UBND xã Tân Khai 1 1 0 0 0 0 1 0 1
56 UBND xã Tân Quan 1 1 0 0 0 0 1 0 1
57 UBND xã Minh Đức 4 4 0 0 0 0 4 0 4
58 UBND xã Đồng Nơ 8 8 0 0 0 0 8 0 8
59 UBND xã Thanh Bình 1 1 0 0 0 0 1 0 1
60 UBND xã Tân Lợi 7 7 0 0 0 0 7 0 7
61 UBND xã Tân Hiệp 6 6 0 0 0 0 6 0 6
62 Phường Tân Phú 42 10 32 31 31 0 12 2 10
63 Phường Tân Xuân 21 21 0 0 0 0 21 0 21
64 Phường Tân Thiện 58 58 0 46 46 0 12 1 11
65 Phường Tân Đồng 187 10 177 174 174 0 13 7 6
66 Phường Tân Bình 117 19 98 98 95 3 19 7 12
67 Xã Tiến Hưng 197 13 184 189 188 1 8 0 8
68 Xã Tân Thành 123 37 86 88 87 1 35 6 29
69 Xã Tiến Thành 75 21 54 50 50 0 25 6 19
Tổng số: 29232 22579 6653 4333 4036 297 24982 4073 20909

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH