BÁO CÁO - THỐNG KÊ

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Mức độ Tổng Chưa giải quyết Đang giải quyết Đã giải quyết Đã giải quyết Đúng và trước hạn Đã giải quyết Trễ hạn
Tổng % Tổng %
Một phần 346.802 13.879 14.747 318.176 316.616 99,5% 1.551 0,49%
Toàn trình 181.270 14.146 4.306 162.818 161.893 99,4% 912 0,56%

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Một phần Toàn trình
TTHC % TTHC %
Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến 180 9,0% 1817 91,0%

TỶ LỆ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ NỘP TRỰC TUYẾN