Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 -- Sở Giáo dục và Đào tạo 24 21 3 16 9 7 8 8 0
2 -- Sở Công thương 240 21 219 221 218 3 18 18 0
3 -- Sở Giao thông Vận tải 71 19 52 55 50 5 22 21 1
4 -- Sở Kế Hoạch và Đầu Tư 114 65 49 24 2 22 104 71 33
5 -- Sở Khoa học và Công nghệ 5 1 4 3 3 0 2 2 0
6 -- Sở Lao động TB&XH 517 259 258 274 236 38 242 242 0
7 -- Sở Nội vụ 52 24 28 22 14 8 37 37 0
8 -- Sở Nông nghiệp và PTNT 97 39 58 59 54 5 38 37 1
9 -- Sở Tài nguyên và Môi Trường 223 130 93 76 33 43 190 130 60
10 -- Sở Văn hóa - Thể thao và DL 25 4 21 19 16 3 6 5 1
11 -- Sở Ngoại vụ 24 6 18 21 15 6 3 2 1
12 -- Sở Y tế 71 24 47 27 25 2 45 45 0
13 -- Sở Xây dựng 175 49 126 93 90 3 87 87 0
14 -- Sở Thông tin và Truyền thông 1 0 1 0 0 0 2 2 0
15 -- Sở Tư pháp 563 265 298 292 245 47 277 250 27
16 -- Công an tỉnh 89 15 74 78 77 1 11 11 0
17 -- Ban quản lý Khu kinh tế 107 16 91 84 75 9 23 22 1
18 -- Cục thuế Bình Phước 52 9 43 39 15 24 21 21 0
19 -- Huyện Đồng Phú 2016 1037 979 815 603 212 1302 1071 231
20 -- -- Xã Thuận Lợi 18 16 2 0 0 0 18 2 16
21 -- -- TT Tân Phú 44 29 15 22 7 15 21 12 9
22 -- -- Xã Tân Tiến 93 18 75 85 73 12 8 2 6
23 -- -- Xã Tân Lập 368 93 275 281 256 25 117 98 19
24 -- -- Xã Tân Hưng 318 300 18 6 0 6 315 50 265
25 -- -- Xã Tân Lợi 563 487 76 150 29 121 412 223 189
26 -- -- Xã Tân Hòa 212 192 20 61 6 55 161 76 85
27 -- -- Xã Tân Phước 146 127 19 0 0 0 147 51 96
28 -- -- Xã Đồng Tiến 95 90 5 0 0 0 95 23 72
29 -- -- Xã Đồng Tâm 278 256 22 17 1 16 262 62 200
30 -- -- Xã Thuận Phú 129 81 48 56 45 11 68 29 39
31 -- Thành phố Đồng Xoài 12006 11176 830 210 194 16 11815 1102 10713
32 -- -- Phường Tân Phú 118 57 61 57 57 0 62 4 58
33 -- -- Phường Tân Xuân 17 15 2 1 0 1 16 4 12
34 -- -- Phường Tân Thiện 95 63 32 31 30 1 64 1 63
35 -- -- Phường Tân Đồng 309 57 252 251 251 0 58 2 56
36 -- -- Phường Tân Bình 53 18 35 33 23 10 18 4 14
37 -- -- Phường Tiến Thành 45 1 44 35 35 0 10 9 1
38 -- -- Xã Tiến Hưng 270 13 257 256 242 14 14 0 14
39 -- -- Xã Tân Thành 78 24 54 42 38 4 36 16 20
40 -- Huyện Chơn Thành 26008 23990 2018 743 218 525 25262 11340 13922
41 -- -- UBND TT Chơn Thành 243 8 235 236 234 2 6 4 2
42 -- -- UBND xã Minh Hưng 13 4 9 10 9 1 3 1 2
43 -- -- UBND xã Minh Thắng 44 6 38 43 43 0 1 0 1
44 -- -- UBND xã Minh Lập 129 4 125 129 129 0 0 0 0
45 -- -- UBND xã Minh Long 89 1 88 88 88 0 1 0 1
46 -- -- UBND xã Minh Thành 52 10 42 42 42 0 10 3 7
47 -- -- UBND xã Nha Bích 16 16 0 0 0 0 16 0 16
48 -- -- UBND xã Thành Tâm 44 0 44 44 44 0 0 0 0
49 -- Huyện Lộc Ninh 3646 2899 747 696 694 2 2950 396 2554
50 -- Huyện Bù Đốp 61 49 12 13 10 3 48 5 43
51 -- -- UBND xã Thiện Hưng 3 3 0 0 0 0 3 0 3
52 -- Thị xã Bình Long 799 690 109 82 73 9 664 274 390
53 -- -- UBND Xã Thanh Phú 7 6 1 6 4 2 1 1 0
54 -- -- UBND Phường Phú Thịnh 5 5 0 0 0 0 5 1 4
55 -- Huyện Hớn Quản 4924 4314 610 1 1 0 4971 540 4431
56 -- -- UBND xã An Khương 19 10 9 0 0 0 19 1 18
57 -- -- UBND xã An Phú 106 8 98 96 96 0 10 0 10
58 -- -- UBND xã Minh Tâm 11 10 1 0 0 0 11 5 6
59 -- -- UBND xã Tân Hưng 131 26 105 105 104 1 26 0 26
60 -- -- UBND xã Thanh An 105 13 92 90 87 3 15 3 12
61 -- -- UBND TT Tân Khai 226 34 192 200 159 41 26 7 19
62 -- -- UBND xã Tân Quan 85 5 80 77 75 2 8 2 6
63 -- -- UBND xã Minh Đức 5 5 0 0 0 0 5 0 5
64 -- -- UBND xã Đồng Nơ 91 19 72 72 72 0 18 4 14
65 -- -- UBND xã Thanh Bình 47 3 44 43 43 0 4 0 4
66 -- -- UBND xã Phước An 13 2 11 1 1 0 12 11 1
67 -- -- UBND xã Tân Lợi 186 13 173 165 162 3 21 1 20
68 -- -- UBND xã Tân Hiệp 17 16 1 0 0 0 17 2 15
69 -- Thị xã Phước Long 221 111 110 94 86 8 127 18 109
70 -- Huyện Phú Riềng 1302 1201 101 93 78 15 1208 27 1181
71 -- Huyện Bù Gia Mập 254 173 81 47 32 15 210 13 197
72 -- Huyện Bù Đăng 5741 4947 794 3 0 3 6273 1540 4733
Tổng số: 64364 53718 10646 7031 5651 1380 58106 18051 40055

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH