Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 -- Sở Giáo dục và Đào tạo 37 9 28 8 5 3 29 28 1
2 -- Sở Công thương 204 33 171 184 175 9 20 20 0
3 -- Sở Giao thông Vận tải 65 9 56 62 53 9 3 3 0
4 -- Sở Kế Hoạch và Đầu Tư 155 98 57 8 0 8 148 51 97
5 -- Sở Khoa học và Công nghệ 7 1 6 4 4 0 3 3 0
6 -- Sở Lao động TB&XH 1335 222 1113 1182 1175 7 153 153 0
7 -- Sở Nội Vụ 125 64 61 10 3 7 115 62 53
8 -- Sở NN và PTNT 37 24 13 21 9 12 16 16 0
9 -- Sở Tài nguyên và Môi Trường 342 228 114 92 25 67 284 122 162
10 -- Sở Thông tin và Truyền thông 2 1 1 2 1 1 0 0 0
11 -- Sở Tư pháp 443 160 283 197 169 28 260 212 48
12 -- Sở Văn hóa - Thể thao và DL 28 9 19 25 18 7 3 3 0
13 -- Sở Xây Dựng 90 62 28 36 21 15 58 41 17
14 -- Sở Y Tế 111 52 59 52 48 4 60 57 3
15 -- Sở Ngoại vụ 7 3 4 4 2 2 3 3 0
16 -- Ban quản lý Khu kinh tế 93 19 74 89 77 12 5 5 0
17 -- Công an tỉnh 54 10 44 38 38 0 16 14 2
18 -- Cục Thuế 56 15 41 34 30 4 24 24 0
19 -- UBND Thành phố Đồng Xoài 7353 6634 719 2 1 1 7370 693 6677
20 -- -- Phường Tân Phú 63 20 43 40 40 0 24 5 19
21 -- -- Phường Tân Xuân 38 38 0 0 0 0 38 2 36
22 -- -- Phường Tân Thiện 59 13 46 38 38 0 21 9 12
23 -- -- Phường Tân Đồng 211 10 201 195 195 0 16 7 9
24 -- -- Phường Tân Bình 72 17 55 51 50 1 21 5 16
25 -- -- Xã Tiến Hưng 219 15 204 202 199 3 17 3 14
26 -- -- Xã Tân Thành 68 40 28 23 23 0 45 9 36
27 -- -- Phường Tiến Thành 85 27 58 56 56 0 29 3 26
28 -- UBND Thị xã Bình Long 1118 884 234 172 163 9 944 213 731
29 -- UBND Thị xã Phước Long 257 106 151 97 59 38 161 38 123
30 -- UBND Huyện Bù Đăng 2 2 0 0 0 0 2 0 2
31 -- UNBD Huyện Bù Đốp 42 24 18 21 14 7 21 7 14
32 -- -- UBND xã Thiện Hưng 8 8 0 0 0 0 8 0 8
33 -- -- UBND xã Tân Thành - Bù Đốp 1 1 0 0 0 0 1 0 1
34 -- UBND Huyện Chơn Thành 9155 7945 1210 388 355 33 8766 1230 7536
35 -- -- UBND TT Chơn Thành 290 7 283 281 279 2 9 5 4
36 -- -- UBND xã Minh Hưng 12 5 7 8 5 3 4 3 1
37 -- -- UBND xã Minh Thắng 22 0 22 22 21 1 0 0 0
38 -- -- UBND xã Minh Lập 166 0 166 166 166 0 0 0 0
39 -- -- UBND xã Minh Long 78 3 75 77 76 1 1 0 1
40 -- -- UBND xã Minh Thành 189 6 183 188 183 5 1 0 1
41 -- -- UBND xã Nha Bích 27 14 13 23 22 1 4 1 3
42 -- -- UBND xã Quang Minh 15 0 15 15 15 0 0 0 0
43 -- -- UBND xã Thành Tâm 123 10 113 100 91 9 23 21 2
44 -- UBND Huyện Đồng Phú 3306 2435 871 48 47 1 2904 1054 1850
45 -- -- TT Tân Phú 18 12 6 0 0 0 18 16 2
46 -- -- Xã Tân Tiến 105 21 84 72 65 7 33 24 9
47 -- -- Xã Tân Lập 227 76 151 93 93 0 134 30 104
48 -- -- Xã Tân Lợi 37 26 11 0 0 0 37 25 12
49 -- -- Xã Tân Hòa 22 0 22 4 4 0 18 17 1
50 -- -- Xã Tân Phước 58 9 49 3 3 0 55 42 13
51 -- -- Xã Đồng Tiến 9 0 9 0 0 0 9 8 1
52 -- -- Xã Thuận Phú 139 41 98 115 76 39 24 23 1
53 -- -- Xã Thuận Lợi 3 3 0 0 0 0 3 0 3
54 -- UBND Huyện Hớn Quản 1283 1205 78 1 1 0 1291 48 1243
55 -- -- UBND xã An Khương 8 8 0 0 0 0 8 0 8
56 -- -- UBND xã An Phú 1 1 0 0 0 0 1 0 1
57 -- -- UBND xã Minh Tâm 6 6 0 0 0 0 6 0 6
58 -- -- UBND xã Tân Hưng 14 14 0 0 0 0 14 0 14
59 -- -- UBND xã Thanh An 4 4 0 0 0 0 4 0 4
60 -- -- UBND xã Tân Khai 1 1 0 0 0 0 1 0 1
61 -- -- UBND xã Tân Quan 1 1 0 0 0 0 1 0 1
62 -- -- UBND xã Minh Đức 4 4 0 0 0 0 4 0 4
63 -- -- UBND xã Đồng Nơ 8 8 0 0 0 0 8 0 8
64 -- -- UBND xã Thanh Bình 1 1 0 0 0 0 1 0 1
65 -- -- UBND xã Tân Lợi 7 7 0 0 0 0 7 0 7
66 -- -- UBND xã Tân Hiệp 6 6 0 0 0 0 6 0 6
67 -- UBND Huyện Lộc Ninh 4204 3116 1088 854 852 2 3354 188 3166
68 -- UBND Huyện Phú Riềng 1196 1104 92 80 76 4 1116 32 1084
69 -- UBND Huyện Bù Gia Mập 168 121 47 61 35 26 107 5 102
Tổng số: 33700 25078 8622 5544 5156 388 27890 4583 23307

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH