Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 UBND Tỉnh Bình Phước 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 -- Sở Thông tin và Truyền thông 6 3 3 2 2 0 4 3 1
3 -- Sở Khoa học và Công nghệ 14 2 12 6 3 3 8 6 2
4 -- Sở Tư pháp 338 154 184 256 175 81 82 48 34
5 -- Sở Lao động TB&XH 1158 148 1010 829 810 19 328 328 0
6 -- Sở Công thương 162 21 141 154 147 7 8 8 0
7 -- Sở Tài nguyên và Môi Trường 289 199 90 89 34 55 199 81 118
8 -- Sở Giao thông Vận tải 68 6 62 53 50 3 16 14 2
9 -- Sở Văn hóa - Thể thao và DL 25 2 23 22 20 2 3 3 0
10 -- Sở Giáo dục và Đào tạo 26 14 12 2 0 2 24 13 11
11 -- Sở Ngoại vụ 21 7 14 10 7 3 11 4 7
12 -- Công an tỉnh 70 15 55 57 57 0 13 13 0
13 -- Sở Y Tế 161 89 72 127 108 19 28 27 1
14 -- Sở NN và PTNT 98 25 73 72 72 0 26 26 0
15 -- Văn phòng UBND tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 -- Cục Thuế 73 17 56 54 31 23 19 12 7
17 -- Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 -- Sở Nội Vụ 134 123 11 86 9 77 48 9 39
19 -- Sở Xây Dựng 177 81 96 86 70 16 91 52 39
20 -- Sở Kế Hoạch và Đầu Tư 392 353 39 29 0 29 340 33 307
21 -- TT Hành chính công 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 -- Ban quản lý Khu kinh tế 72 18 54 55 50 5 17 5 12
23 -- Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 -- Điện lực Bình Phước 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 -- Huyện Bù Đốp 20 11 9 0 0 0 20 8 12
26 ---- UBND xã Thiện Hưng 8 8 0 0 0 0 8 1 7
27 ---- UBND xã Tân Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 -- Huyện Hớn Quản 78 78 0 0 0 0 78 0 78
29 ---- UBND xã An Khương 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ---- UBND xã An Phú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ---- UBND xã Minh Tâm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ---- UBND xã Tân Hưng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 ---- UBND xã Thanh An 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 ---- UBND xã Tân Khai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ---- UBND xã Tân Quan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 ---- UBND xã Minh Đức 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ---- UBND xã Đồng Nơ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ---- UBND xã Thanh Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 ---- UBND xã Phước An 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 ---- UBND xã Tân Lợi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ---- UBND xã Tân Hiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 -- Huyện Bù Đăng 8 0 8 6 6 0 2 2 0
43 -- Huyện Phú Riềng 1326 1181 145 2 1 1 1324 68 1256
44 -- Thị xã Đồng Xoài 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ---- Phường Tân Phú 0 0 0 0 0 0 1 0 1
46 ---- Phường Tân Xuân 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 ---- Phường Tân Thiện 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ---- Phường Tân Đồng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 ---- Phường Tân Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 ---- Xã Tiến Hưng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 ---- Xã Tiến Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ---- Xã Tân Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 -- Huyện Chơn Thành 55 6 49 49 49 0 6 0 6
54 ---- UBND TT Chơn Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 ---- UBND xã Minh Hưng 1 1 0 0 0 0 1 0 1
56 ---- UBND xã Minh Thắng 87 12 75 81 80 1 6 6 0
57 ---- UBND xã Minh Lập 37 3 34 34 34 0 3 0 3
58 ---- UBND xã Minh Long 85 6 79 65 63 2 20 9 11
59 ---- UBND xã Minh Thành 3 0 3 3 3 0 0 0 0
60 ---- UBND xã Nha Bích 21 4 17 17 17 0 4 0 4
61 ---- UBND xã Quang Minh 9 0 9 9 9 0 0 0 0
62 ---- UBND xã Thành Tâm 20 4 16 19 19 0 1 0 1
63 -- Thị xã Bình Long 636 360 276 250 158 92 383 196 187
64 -- Huyện Lộc Ninh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 -- Huyện Bù Gia Mập 154 9 145 81 70 11 73 63 10
66 -- Thị xã Phước Long 16 0 16 5 5 0 11 11 0
67 -- Huyện Đồng Phú 662 0 662 1 1 0 652 652 0
Tổng số: 6510 2960 3550 2611 2160 451 3858 1701 2157

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH