Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 -- Sở Giáo dục và Đào tạo 121 28 93 103 66 37 18 18 0
2 -- Sở Công thương 1183 17 1166 1172 1168 4 10 10 0
3 -- Sở Giao thông Vận tải 259 19 240 256 246 10 3 3 0
4 -- Sở Kế Hoạch và Đầu Tư 243 84 159 125 42 83 137 96 41
5 -- Sở Khoa học và Công nghệ 24 1 23 22 21 1 2 2 0
6 -- Sở Lao động TB&XH 47 7 40 43 43 0 3 3 0
7 -- Sở Nội vụ 209 44 165 169 113 56 53 48 5
8 -- Sở Nông nghiệp và PTNT 297 53 244 285 228 57 13 12 1
9 -- Sở Tài nguyên và Môi Trường 503 200 303 365 173 192 171 121 50
10 -- Sở Văn hóa - Thể thao và DL 57 4 53 55 44 11 2 2 0
11 -- Sở Ngoại vụ 23 10 13 23 11 12 0 0 0
12 -- Sở Y tế 292 38 254 270 257 13 22 21 1
13 -- Sở Xây dựng 341 66 275 289 250 39 56 55 1
14 -- Sở Thông tin và Truyền thông 14 2 12 13 12 1 1 1 0
15 -- Sở Tư pháp 1458 294 1164 1222 1096 126 241 178 63
16 -- Công an tỉnh 1538 2 1536 1456 1010 446 82 48 34
17 -- Ban quản lý Khu kinh tế 273 26 247 262 204 58 11 11 0
18 -- Cục thuế Bình Phước 114 19 95 104 94 10 18 18 0
19 -- Huyện Đồng Phú 7048 1355 5693 5648 2848 2800 1501 1178 323
20 -- -- Chi nhánh VPĐK Đất đai Đồng Phú 72 0 72 0 0 0 72 70 2
21 -- -- Xã Thuận Lợi 79 47 32 51 19 32 28 0 28
22 -- -- TT Tân Phú 80 30 50 45 44 1 34 8 26
23 -- -- Xã Tân Tiến 215 31 184 180 144 36 35 25 10
24 -- -- Xã Tân Lập 1135 104 1031 976 879 97 195 169 26
25 -- -- Xã Tân Hưng 279 195 84 77 18 59 205 87 118
26 -- -- Xã Tân Lợi 504 289 215 390 149 241 112 81 31
27 -- -- Xã Tân Hòa 157 125 32 27 10 17 143 17 126
28 -- -- Xã Tân Phước 311 201 110 109 7 102 201 62 139
29 -- -- Xã Đồng Tiến 199 96 103 68 25 43 131 39 92
30 -- -- Xã Đồng Tâm 399 300 99 118 12 106 280 60 220
31 -- -- Xã Thuận Phú 510 51 459 440 389 51 65 20 45
32 -- Thành phố Đồng Xoài 17197 14028 3169 776 676 100 16441 1104 15337
33 -- -- Phường Tân Phú 244 66 178 174 174 0 71 0 71
34 -- -- Phường Tân Xuân 235 28 207 63 61 2 172 15 157
35 -- -- Phường Tân Thiện 237 72 165 146 145 1 91 3 88
36 -- -- Phường Tân Đồng 1023 67 956 939 939 0 84 8 76
37 -- -- Phường Tân Bình 77 20 57 58 24 34 17 0 17
38 -- -- Phường Tiến Thành 110 4 106 105 100 5 5 3 2
39 -- -- Xã Tiến Hưng 1199 44 1155 1135 1096 39 64 25 39
40 -- -- Xã Tân Thành 79 47 32 10 4 6 69 4 65
41 -- Huyện Chơn Thành 37115 30113 7002 3527 2192 1335 33585 18850 14735
42 -- -- UBND TT Chơn Thành 1246 9 1237 1244 1222 22 1 1 0
43 -- -- UBND xã Minh Hưng 81 8 73 80 61 19 1 0 1
44 -- -- UBND xã Minh Thắng 138 0 138 138 138 0 0 0 0
45 -- -- UBND xã Minh Lập 615 1 614 614 611 3 1 1 0
46 -- -- UBND xã Minh Long 346 2 344 345 345 0 1 0 1
47 -- -- UBND xã Minh Thành 466 8 458 461 454 7 5 0 5
48 -- -- UBND xã Nha Bích 54 15 39 38 28 10 16 1 15
49 -- -- UBND xã Quang Minh 159 0 159 158 158 0 1 1 0
50 -- -- UBND xã Thành Tâm 387 0 387 387 381 6 0 0 0
51 -- Huyện Lộc Ninh 6569 3157 3412 3816 3723 93 2753 148 2605
52 -- -- UBND xã Lộc Thiện 34 0 34 34 33 1 0 0 0
53 -- -- UBND xã Lộc Thái 23 0 23 11 9 2 12 7 5
54 -- -- UBND xã Lộc Điền 2 0 2 2 2 0 0 0 0
55 -- -- UBND xã Lộc Thuận 12 0 12 11 11 0 1 1 0
56 -- -- UBND xã Lộc Khánh 15 0 15 6 5 1 9 6 3
57 -- -- UBND xã Lộc Thịnh 2 0 2 1 1 0 1 1 0
58 -- -- UBND xã Lộc Quang 2 0 2 2 2 0 0 0 0
59 -- -- UBND xã Lộc Phú 2 0 2 0 0 0 2 2 0
60 -- -- UBND xã Lộc Tấn 11 0 11 11 11 0 0 0 0
61 -- -- UBND xã Lộc An 4 0 4 3 1 2 1 0 1
62 -- -- UBND xã Lộc Hòa 4 0 4 0 0 0 4 2 2
63 -- -- UBND TT Lộc Ninh 5 0 5 5 5 0 0 0 0
64 -- Huyện Bù Đốp 459 26 433 186 104 82 269 161 108
65 -- -- UBND Xã Tân Tiến 26 0 26 23 23 0 3 3 0
66 -- -- UBND Xã Phước Thiện 6 1 5 6 4 2 0 0 0
67 -- -- UBND Xã Hưng Phước 1 0 1 1 1 0 0 0 0
68 -- -- Thị trấn Thanh Bình 135 1 134 135 130 5 0 0 0
69 -- -- UBND Xã Thanh Hòa 8 0 8 5 5 0 3 0 3
70 -- -- UBND xã Thiện Hưng 271 3 268 264 261 3 7 5 2
71 -- -- UBND xã Tân Thành 49 0 49 49 47 2 0 0 0
72 -- Thị xã Bình Long 5019 1374 3645 533 512 21 4432 2339 2093
73 -- -- UBND Xã Thanh Lương 709 1 708 702 689 13 7 5 2
74 -- -- UBND Xã Thanh Phú 1075 3 1072 1074 635 439 1 1 0
75 -- -- UBND Phường Phú Thịnh 62 6 56 51 44 7 11 0 11
76 -- -- UBND Phường Hưng Chiến 73 0 73 73 73 0 0 0 0
77 -- -- UBND Phường Phú Đức 26 0 26 25 25 0 1 0 1
78 -- -- UBND Phường An Lộc 196 0 196 195 167 28 1 1 0
79 -- Huyện Hớn Quản 9388 7024 2364 6337 4337 2000 3106 506 2600
80 -- -- UBND xã An Khương 65 25 40 53 13 40 12 2 10
81 -- -- UBND xã An Phú 533 22 511 529 501 28 4 0 4
82 -- -- UBND xã Minh Tâm 24 17 7 18 13 5 6 0 6
83 -- -- UBND xã Tân Hưng 731 55 676 667 660 7 66 6 60
84 -- -- UBND xã Thanh An 430 44 386 361 341 20 74 2 72
85 -- -- UBND TT Tân Khai 1174 46 1128 1157 994 163 17 5 12
86 -- -- UBND xã Tân Quan 485 36 449 418 401 17 67 5 62
87 -- -- UBND xã Minh Đức 161 9 152 155 104 51 6 2 4
88 -- -- UBND xã Đồng Nơ 325 32 293 317 293 24 8 4 4
89 -- -- UBND xã Thanh Bình 204 16 188 197 172 25 7 1 6
90 -- -- UBND xã Phước An 63 30 33 55 10 45 8 6 2
91 -- -- UBND xã Tân Lợi 1566 122 1444 1344 1344 0 217 1 216
92 -- -- UBND xã Tân Hiệp 55 34 21 0 0 0 55 4 51
93 -- Thị xã Phước Long 1074 128 946 740 542 198 331 213 118
94 -- -- UBND phường Long Phước 92 0 92 84 82 2 8 0 8
95 -- -- UBND phường Long Thủy 405 0 405 404 398 6 1 1 0
96 -- -- UBND phường Phước Bình 48 0 48 48 41 7 0 0 0
97 -- -- UBND phường Sơn Giang 4 0 4 0 0 0 4 1 3
98 -- -- UBND phường Thác Mơ 87 0 87 87 83 4 0 0 0
99 -- -- UBND xã Long Giang 79 0 79 79 79 0 0 0 0
100 -- -- UBND xã Phước Tín 135 0 135 135 132 3 0 0 0
101 -- Huyện Phú Riềng 1348 976 372 426 358 68 921 10 911
102 -- -- UBND Xã Long Bình 224 0 224 219 192 27 5 5 0
103 -- -- UBND Xã Long Hưng 206 0 206 196 193 3 10 10 0
104 -- -- UBND Xã Long Hà 72 0 72 66 66 0 6 6 0
105 -- -- UBND Xã Long Tân 56 0 56 56 37 19 0 0 0
106 -- -- UBND Xã Bình Sơn 63 0 63 59 59 0 4 1 3
107 -- -- UBND Xã Bình Tân 48 0 48 47 42 5 1 1 0
108 -- -- UBND Xã Bù Nho 352 0 352 342 342 0 10 9 1
109 -- -- UBND Xã Phú Riềng 215 0 215 197 158 39 18 18 0
110 -- -- UBND Xã Phú Trung 32 0 32 24 18 6 8 3 5
111 -- -- UBND Xã Phước Tân 78 0 78 74 65 9 4 4 0
112 -- Huyện Bù Gia Mập 610 294 316 457 229 228 156 13 143
113 -- -- UBND Xã Bù Gia Mập 4 0 4 3 3 0 1 0 1
114 -- -- UBND Xã Bình Thắng 1 0 1 1 1 0 0 0 0
115 -- -- UBND Xã Đa kia 19 0 19 18 9 9 1 0 1
116 -- -- UBND Xã Đắk Ơ 1238 0 1238 1238 1236 2 0 0 0
117 -- -- UBND Xã Phước Minh 78 0 78 76 72 4 2 2 0
118 -- Huyện Bù Đăng 11502 8603 2899 211 32 179 12304 2190 10114
119 -- -- UBND thị trấn Đức Phong 6 0 6 4 4 0 2 0 2
120 -- -- UBND xã Bom Bo 7 0 7 6 6 0 1 0 1
121 -- -- UBND xã Bình Minh 15 0 15 14 14 0 1 1 0
122 -- -- UBND xã Minh Hưng 624 0 624 609 583 26 15 3 12
123 -- -- UBND xã Nghĩa Bình 1 0 1 1 1 0 0 0 0
124 -- -- UBND xã Nghĩa Trung 2 0 2 2 2 0 0 0 0
125 -- -- UBND xã Phú Sơn 29 0 29 8 4 4 21 4 17
126 -- -- UBND xã Phước Sơn 1 0 1 0 0 0 1 0 1
127 -- -- UBND xã Thọ Sơn 3 0 3 2 1 1 1 0 1
128 -- -- UBND xã Đak Nhau 79 0 79 55 52 3 24 5 19
129 -- -- UBND xã Đoàn Kết 1 0 1 1 1 0 0 0 0
130 -- -- UBND xã Đường 10 35 0 35 30 30 0 5 4 1
131 -- -- UBND xã Đồng Nai 1 0 1 1 1 0 0 0 0
132 -- -- UBND xã Đức Liễu 2 0 2 2 2 0 0 0 0
Tổng số: 127872 70355 57517 49615 39307 10308 79507 28209 51298

TỶ LỆ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TẠI ĐƠN VỊ

Tổng số hồ sơ

Tổng số hồ sơ đã giải quyết

Tổng số hồ sơ đang giải quyết

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ