Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 -- Sở Giáo dục và Đào tạo 27 21 6 2 1 1 25 21 4
2 -- Sở Công thương 224 30 194 180 178 2 43 43 0
3 -- Sở Giao thông Vận tải 56 15 41 47 45 2 15 15 0
4 -- Sở Kế Hoạch và Đầu Tư 112 89 23 28 9 19 109 58 51
5 -- Sở Khoa học và Công nghệ 4 3 1 3 3 0 1 1 0
6 -- Sở Lao động TB&XH 40 18 22 30 29 1 9 9 0
7 -- Sở Nội vụ 48 24 24 17 6 11 43 43 0
8 -- Sở Nông nghiệp và PTNT 138 84 54 70 64 6 68 66 2
9 -- Sở Tài nguyên và Môi Trường 248 166 82 51 17 34 238 166 72
10 -- Sở Văn hóa - Thể thao và DL 25 3 22 17 14 3 8 7 1
11 -- Sở Ngoại vụ 10 6 4 3 3 0 7 2 5
12 -- Sở Y tế 79 43 36 42 38 4 39 39 0
13 -- Sở Xây dựng 113 66 47 56 48 8 61 57 4
14 -- Sở Thông tin và Truyền thông 7 3 4 6 3 3 2 2 0
15 -- Sở Tư pháp 458 224 234 173 160 13 291 270 21
16 -- Công an tỉnh 42 9 33 28 27 1 14 14 0
17 -- Ban quản lý Khu kinh tế 116 15 101 88 76 12 28 27 1
18 -- Cục thuế Bình Phước 58 20 38 35 27 8 33 33 0
19 -- Huyện Đồng Phú 2078 1375 703 966 513 453 1214 1108 106
20 -- -- Xã Thuận Lợi 45 22 23 0 0 0 45 18 27
21 -- -- TT Tân Phú 31 24 7 5 5 0 25 11 14
22 -- -- Xã Tân Tiến 84 26 58 53 49 4 31 23 8
23 -- -- Xã Tân Lập 133 66 67 44 39 5 152 120 32
24 -- -- Xã Tân Hưng 362 354 8 243 0 243 123 54 69
25 -- -- Xã Tân Lợi 445 417 28 55 2 53 389 174 215
26 -- -- Xã Tân Hòa 123 123 0 0 0 0 141 24 117
27 -- -- Xã Tân Phước 190 171 19 25 0 25 165 58 107
28 -- -- Xã Đồng Tiến 96 87 9 0 0 0 96 27 69
29 -- -- Xã Đồng Tâm 294 292 2 10 3 7 283 63 220
30 -- -- Xã Thuận Phú 80 40 40 44 36 8 31 20 11
31 -- Thành phố Đồng Xoài 13640 13131 509 111 80 31 13550 1107 12443
32 -- -- Phường Tân Phú 105 62 43 41 41 0 65 2 63
33 -- -- Phường Tân Xuân 72 26 46 45 29 16 27 8 19
34 -- -- Phường Tân Thiện 89 69 20 19 19 0 70 3 67
35 -- -- Phường Tân Đồng 214 65 149 150 150 0 64 3 61
36 -- -- Phường Tân Bình 42 29 13 26 13 13 14 0 14
37 -- -- Phường Tiến Thành 4 1 3 3 3 0 1 0 1
38 -- -- Xã Tiến Hưng 102 13 89 90 89 1 12 0 12
39 -- -- Xã Tân Thành 60 46 14 15 15 0 45 9 36
40 -- Huyện Chơn Thành 29157 27882 1275 426 331 95 28728 14324 14404
41 -- -- UBND TT Chơn Thành 148 14 134 143 139 4 4 4 0
42 -- -- UBND xã Minh Hưng 8 1 7 0 0 0 8 7 1
43 -- -- UBND xã Minh Thắng 22 0 22 21 21 0 1 1 0
44 -- -- UBND xã Minh Lập 98 3 95 97 97 0 1 1 0
45 -- -- UBND xã Minh Long 49 1 48 48 48 0 1 0 1
46 -- -- UBND xã Minh Thành 22 10 12 12 12 0 10 0 10
47 -- -- UBND xã Nha Bích 7 5 2 4 2 2 3 0 3
48 -- -- UBND xã Quang Minh 15 0 15 15 15 0 0 0 0
49 -- -- UBND xã Thành Tâm 62 0 62 62 62 0 0 0 0
50 -- Huyện Lộc Ninh 3600 3082 518 474 472 2 3126 555 2571
51 -- Huyện Bù Đốp 28 21 7 9 8 1 19 1 18
52 -- -- UBND xã Thiện Hưng 3 3 0 0 0 0 3 0 3
53 -- Thị xã Bình Long 980 510 470 248 248 0 679 483 196
54 -- -- UBND Xã Thanh Phú 11 2 9 11 11 0 0 0 0
55 -- -- UBND Phường Phú Thịnh 4 4 0 0 0 0 4 0 4
56 -- Huyện Hớn Quản 6485 6071 414 2 0 2 6545 541 6004
57 -- -- UBND xã An Khương 24 24 0 0 0 0 24 0 24
58 -- -- UBND xã An Phú 43 16 27 31 30 1 12 0 12
59 -- -- UBND xã Minh Tâm 12 12 0 0 0 0 12 1 11
60 -- -- UBND xã Tân Hưng 50 30 20 17 17 0 34 5 29
61 -- -- UBND xã Thanh An 27 23 4 4 1 3 24 5 19
62 -- -- UBND TT Tân Khai 176 87 89 78 70 8 98 10 88
63 -- -- UBND xã Tân Quan 56 20 36 27 27 0 29 4 25
64 -- -- UBND xã Minh Đức 7 6 1 0 0 0 7 1 6
65 -- -- UBND xã Đồng Nơ 49 21 28 20 20 0 28 9 19
66 -- -- UBND xã Thanh Bình 30 9 21 20 19 1 10 1 9
67 -- -- UBND xã Phước An 17 17 0 0 0 0 17 0 17
68 -- -- UBND xã Tân Lợi 241 69 172 160 160 0 81 4 77
69 -- -- UBND xã Tân Hiệp 20 18 2 0 0 0 20 3 17
70 -- Thị xã Phước Long 197 152 45 57 54 3 140 12 128
71 -- Huyện Phú Riềng 1321 1248 73 69 69 0 1251 28 1223
72 -- Huyện Bù Gia Mập 283 247 36 28 25 3 261 22 239
73 -- Huyện Bù Đăng 7573 7166 407 0 0 0 8440 1863 6577
Tổng số: 70919 64052 6867 4904 3792 1112 67197 21590 45607

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH