Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 -- Sở Giáo dục và Đào tạo 55 35 20 25 10 15 30 25 5
2 -- Sở Công thương 179 8 171 165 163 2 13 13 0
3 -- Sở Giao thông Vận tải 66 16 50 55 52 3 22 22 0
4 -- Sở Kế Hoạch và Đầu Tư 102 85 17 18 10 8 123 44 79
5 -- Sở Khoa học và Công nghệ 2 0 2 0 0 0 2 2 0
6 -- Sở Lao động TB&XH 4 2 2 3 3 0 0 0 0
7 -- Sở Nội vụ 52 24 28 27 24 3 43 43 0
8 -- Sở Nông nghiệp và PTNT 32 8 24 24 8 16 9 9 0
9 -- Sở Tài nguyên và Môi Trường 195 138 57 67 23 44 169 118 51
10 -- Sở Văn hóa - Thể thao và DL 16 4 12 13 11 2 3 3 0
11 -- Sở Ngoại vụ 4 4 0 4 2 2 0 0 0
12 -- Sở Y tế 64 31 33 38 33 5 26 26 0
13 -- Sở Xây dựng 59 32 27 29 25 4 34 29 5
14 -- Sở Thông tin và Truyền thông 1 0 1 0 0 0 2 2 0
15 -- Sở Tư pháp 388 173 215 94 89 5 300 235 65
16 -- Công an tỉnh 24 0 24 18 18 0 6 6 0
17 -- Ban quản lý Khu kinh tế 39 8 31 24 20 4 14 14 0
18 -- Cục thuế Bình Phước 20 10 10 8 8 0 24 24 0
19 -- Huyện Đồng Phú 2255 1570 685 816 234 582 1545 1064 481
20 -- -- Xã Thuận Lợi 60 37 23 0 0 0 60 25 35
21 -- -- TT Tân Phú 45 33 12 9 9 0 35 11 24
22 -- -- Xã Tân Tiến 52 27 25 27 11 16 26 13 13
23 -- -- Xã Tân Lập 422 129 293 283 276 7 221 186 35
24 -- -- Xã Tân Hưng 202 200 2 2 2 0 203 80 123
25 -- -- Xã Tân Lợi 267 225 42 58 20 38 209 121 88
26 -- -- Xã Tân Hòa 137 136 1 5 0 5 150 42 108
27 -- -- Xã Tân Phước 181 169 12 1 0 1 189 71 118
28 -- -- Xã Đồng Tiến 126 107 19 0 0 0 126 30 96
29 -- -- Xã Đồng Tâm 266 266 0 0 0 0 271 22 249
30 -- -- Xã Thuận Phú 161 41 120 118 115 3 38 19 19
31 -- Thành phố Đồng Xoài 15009 14577 432 109 76 33 14921 922 13999
32 -- -- Phường Tân Phú 92 45 47 46 46 0 47 0 47
33 -- -- Phường Tân Xuân 90 53 37 15 15 0 75 7 68
34 -- -- Phường Tân Thiện 71 43 28 23 23 0 48 4 44
35 -- -- Phường Tân Đồng 281 63 218 214 214 0 67 5 62
36 -- -- Phường Tân Bình 28 15 13 3 1 2 23 4 19
37 -- -- Phường Tiến Thành 25 1 24 22 22 0 3 2 1
38 -- -- Xã Tiến Hưng 299 12 287 287 287 0 13 1 12
39 -- -- Xã Tân Thành 39 36 3 0 0 0 40 4 36
40 -- Huyện Chơn Thành 32244 31276 968 391 301 90 31850 17171 14679
41 -- -- UBND TT Chơn Thành 359 3 356 316 316 0 43 40 3
42 -- -- UBND xã Minh Hưng 26 8 18 6 5 1 20 13 7
43 -- -- UBND xã Minh Thắng 32 0 32 31 31 0 3 3 0
44 -- -- UBND xã Minh Lập 195 1 194 195 194 1 0 0 0
45 -- -- UBND xã Minh Long 97 2 95 96 96 0 1 0 1
46 -- -- UBND xã Minh Thành 88 4 84 84 84 0 4 0 4
47 -- -- UBND xã Nha Bích 21 12 9 8 8 0 13 9 4
48 -- -- UBND xã Quang Minh 71 0 71 71 71 0 0 0 0
49 -- -- UBND xã Thành Tâm 94 0 94 94 89 5 0 0 0
50 -- Huyện Lộc Ninh 3102 2697 405 484 484 0 2618 61 2557
51 -- -- UBND xã Lộc Thiện 2 2 0 0 0 0 2 0 2
52 -- -- UBND xã Lộc An 2 2 0 0 0 0 2 1 1
53 -- Huyện Bù Đốp 41 33 8 1 1 0 40 6 34
54 -- -- UBND Xã Tân Tiến 1 0 1 1 1 0 0 0 0
55 -- -- UBND Xã Hưng Phước 1 0 1 1 1 0 0 0 0
56 -- -- Thị trấn Thanh Bình 7 1 6 7 6 1 0 0 0
57 -- -- UBND xã Thiện Hưng 31 4 27 24 21 3 7 5 2
58 -- Thị xã Bình Long 2473 2021 452 97 90 7 2322 1264 1058
59 -- -- UBND Xã Thanh Phú 1 1 0 1 1 0 0 0 0
60 -- -- UBND Phường Phú Thịnh 13 12 1 0 0 0 13 4 9
61 -- -- UBND Phường Hưng Chiến 3 0 3 3 3 0 0 0 0
62 -- Huyện Hớn Quản 7925 7574 351 219 54 165 7768 1673 6095
63 -- -- UBND xã An Khương 16 14 2 0 0 0 16 2 14
64 -- -- UBND xã An Phú 151 10 141 144 139 5 7 2 5
65 -- -- UBND xã Minh Tâm 10 7 3 1 1 0 10 4 6
66 -- -- UBND xã Tân Hưng 323 53 270 267 267 0 58 3 55
67 -- -- UBND xã Thanh An 249 48 201 182 174 8 72 19 53
68 -- -- UBND TT Tân Khai 471 24 447 443 428 15 30 22 8
69 -- -- UBND xã Tân Quan 239 30 209 202 202 0 37 3 34
70 -- -- UBND xã Minh Đức 13 7 6 2 2 0 11 4 7
71 -- -- UBND xã Đồng Nơ 188 2 186 181 181 0 7 6 1
72 -- -- UBND xã Thanh Bình 64 14 50 42 42 0 22 7 15
73 -- -- UBND xã Phước An 21 15 6 0 0 0 21 6 15
74 -- -- UBND xã Tân Lợi 612 130 482 464 464 0 143 6 137
75 -- -- UBND xã Tân Hiệp 36 29 7 0 0 0 36 7 29
76 -- Thị xã Phước Long 328 240 88 97 52 45 231 35 196
77 -- -- UBND phường Long Thủy 69 0 69 67 64 3 2 2 0
78 -- -- UBND phường Phước Bình 5 0 5 2 1 1 3 0 3
79 -- -- UBND phường Sơn Giang 1 1 0 0 0 0 1 1 0
80 -- -- UBND phường Thác Mơ 29 3 26 29 26 3 0 0 0
81 -- -- UBND xã Long Giang 3 0 3 3 3 0 0 0 0
82 -- -- UBND xã Phước Tín 21 0 21 21 21 0 0 0 0
83 -- Huyện Phú Riềng 1353 1276 77 67 63 4 1285 24 1261
84 -- -- UBND Xã Phú Riềng 9 9 0 0 0 0 9 1 8
85 -- -- UBND Xã Phú Trung 2 2 0 0 0 0 2 2 0
86 -- -- UBND Xã Phước Tân 4 0 4 3 3 0 1 1 0
87 -- Huyện Bù Gia Mập 348 289 59 32 30 2 319 32 287
88 -- -- UBND Xã Đa kia 10 1 9 4 1 3 6 2 4
89 -- -- UBND Xã Đắk Ơ 215 0 215 215 215 0 0 0 0
90 -- Huyện Bù Đăng 9802 9399 403 6 0 6 10903 1976 8927
91 -- -- UBND thị trấn Đức Phong 2 2 0 0 0 0 2 0 2
92 -- -- UBND xã Minh Hưng 103 0 103 103 95 8 0 0 0
93 -- -- UBND xã Phước Sơn 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Tổng số: 82937 73622 9315 7357 6181 1176 77071 25665 51406

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH