Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 -- Sở Giáo dục và Đào tạo 4 0 4 0 0 0 4 4 0
2 -- Sở Công thương 169 12 157 152 150 2 17 17 0
3 -- Sở Giao thông Vận tải 71 11 60 66 65 1 5 5 0
4 -- Sở Kế Hoạch và Đầu Tư 90 60 30 34 9 25 67 35 32
5 -- Sở Khoa học và Công nghệ 17 9 8 7 7 0 10 10 0
6 -- Sở Lao động TB&XH 628 369 259 447 446 1 181 181 0
7 -- Sở Nội vụ 33 20 13 13 7 6 21 20 1
8 -- Sở Nông nghiệp và PTNT 115 39 76 54 50 4 61 61 0
9 -- Sở Tài nguyên và Môi Trường 236 164 72 141 69 72 139 115 24
10 -- Sở Văn hóa - Thể thao và DL 33 4 29 29 28 1 4 4 0
11 -- Sở Ngoại vụ 29 3 26 25 24 1 4 4 0
12 -- Sở Y tế 115 58 57 77 66 11 38 38 0
13 -- Sở Xây dựng 69 20 49 34 34 0 39 39 0
14 -- Sở Thông tin và Truyền thông 3 1 2 2 0 2 3 3 0
15 -- Sở Tư pháp 558 212 346 326 254 72 238 222 16
16 -- Công an tỉnh 48 10 38 44 44 0 6 6 0
17 -- Ban quản lý Khu kinh tế 97 32 65 89 79 10 8 8 0
18 -- Cục thuế Bình Phước 54 24 30 43 41 2 16 16 0
19 -- Huyện Đồng Phú 2302 1464 838 890 392 498 1501 1000 501
20 -- -- Xã Thuận Lợi 26 18 8 9 2 7 17 5 12
21 -- -- TT Tân Phú 233 9 224 223 222 1 9 4 5
22 -- -- Xã Tân Tiến 113 7 106 107 104 3 6 5 1
23 -- -- Xã Tân Lập 254 23 231 234 231 3 27 21 6
24 -- -- Xã Tân Hưng 168 150 18 1 0 1 167 40 127
25 -- -- Xã Tân Lợi 79 27 52 45 35 10 34 29 5
26 -- -- Xã Tân Hòa 113 68 45 46 26 20 79 41 38
27 -- -- Xã Tân Phước 54 35 19 17 4 13 37 18 19
28 -- -- Xã Đồng Tiến 73 58 15 24 3 21 49 23 26
29 -- -- Xã Đồng Tâm 368 348 20 81 15 66 286 101 185
30 -- -- Xã Thuận Phú 155 48 107 111 102 9 39 16 23
31 -- Thành phố Đồng Xoài 9796 9120 676 201 126 75 9614 911 8703
32 -- -- Phường Tân Phú 87 47 40 38 38 0 50 7 43
33 -- -- Phường Tân Xuân 33 24 9 0 0 0 33 7 26
34 -- -- Phường Tân Thiện 89 38 51 44 44 0 45 16 29
35 -- -- Phường Tân Đồng 329 45 284 283 283 0 46 3 43
36 -- -- Phường Tân Bình 58 21 37 42 39 3 16 2 14
37 -- -- Phường Tiến Thành 43 1 42 42 42 0 1 0 1
38 -- -- Xã Tiến Hưng 259 12 247 239 239 0 20 8 12
39 -- -- Xã Tân Thành 47 6 41 37 35 2 10 6 4
40 -- Huyện Chơn Thành 21306 18206 3100 2388 1847 541 18918 6323 12595
41 -- -- UBND TT Chơn Thành 358 11 347 353 352 1 5 4 1
42 -- -- UBND xã Minh Hưng 28 1 27 26 26 0 2 1 1
43 -- -- UBND xã Minh Thắng 67 2 65 67 67 0 0 0 0
44 -- -- UBND xã Minh Lập 109 0 109 104 103 1 5 5 0
45 -- -- UBND xã Minh Long 50 2 48 48 48 0 2 1 1
46 -- -- UBND xã Minh Thành 111 5 106 106 106 0 5 0 5
47 -- -- UBND xã Nha Bích 18 7 11 12 11 1 6 1 5
48 -- -- UBND xã Thành Tâm 51 0 51 45 45 0 6 6 0
49 -- Huyện Lộc Ninh 3331 2596 735 699 678 21 2632 121 2511
50 -- Huyện Bù Đốp 35 30 5 3 0 3 32 3 29
51 -- -- UBND xã Thiện Hưng 3 3 0 0 0 0 3 0 3
52 -- Thị xã Bình Long 717 559 158 109 103 6 557 211 346
53 -- -- UBND Phường Phú Thịnh 2 2 0 0 0 0 2 2 0
54 -- Huyện Hớn Quản 1970 1892 78 0 0 0 1998 69 1929
55 -- -- UBND xã An Khương 8 8 0 0 0 0 8 0 8
56 -- -- UBND xã An Phú 1 1 0 0 0 0 1 0 1
57 -- -- UBND xã Minh Tâm 6 6 0 0 0 0 6 0 6
58 -- -- UBND xã Tân Hưng 14 14 0 0 0 0 14 0 14
59 -- -- UBND xã Thanh An 4 4 0 0 0 0 4 0 4
60 -- -- UBND TT Tân Khai 1 1 0 0 0 0 1 0 1
61 -- -- UBND xã Tân Quan 1 1 0 0 0 0 1 0 1
62 -- -- UBND xã Minh Đức 4 4 0 0 0 0 4 0 4
63 -- -- UBND xã Đồng Nơ 8 8 0 0 0 0 8 0 8
64 -- -- UBND xã Thanh Bình 1 1 0 0 0 0 1 0 1
65 -- -- UBND xã Tân Lợi 7 7 0 0 0 0 7 0 7
66 -- -- UBND xã Tân Hiệp 6 6 0 0 0 0 6 0 6
67 -- Thị xã Phước Long 205 92 113 90 79 11 115 27 88
68 -- Huyện Phú Riềng 1239 1139 100 66 66 0 1173 34 1139
69 -- Huyện Bù Gia Mập 396 308 88 253 57 196 146 29 117
70 -- Huyện Bù Đăng 2193 1313 880 44 1 43 2221 1377 844
Tổng số: 49298 38846 10452 8710 6944 1766 40836 11265 29571

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH