Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 -- Sở Giáo dục và Đào tạo 7 4 3 3 2 1 4 3 1
2 -- Sở Công thương 146 25 121 127 119 8 19 19 0
3 -- Sở Giao thông Vận tải 76 7 69 56 47 9 20 20 0
4 -- Sở Kế Hoạch và Đầu Tư 218 169 49 31 0 31 188 40 148
5 -- Sở Khoa học và Công nghệ 5 1 4 2 2 0 3 3 0
6 -- Sở Lao động TB&XH 994 128 866 783 776 7 211 210 1
7 -- Sở Nội Vụ 216 170 46 136 7 129 80 45 35
8 -- Sở Nông nghiệp và PTNT 24 8 16 10 6 4 14 14 0
9 -- Sở Tài nguyên và Môi Trường 350 262 88 100 15 85 292 109 183
10 -- Sở Y tế 112 45 67 51 38 13 61 59 2
11 -- Sở Văn hóa - Thể thao và DL 16 4 12 15 14 1 1 0 1
12 -- Sở Ngoại vụ 25 12 13 16 9 7 9 3 6
13 -- Sở Xây Dựng 96 56 40 58 26 32 41 41 0
14 -- Sở Thông tin và Truyền thông 6 3 3 4 2 2 2 2 0
15 -- Sở Tư pháp 511 241 270 254 126 128 271 194 77
16 -- Công an tỉnh 55 16 39 44 39 5 13 13 0
17 -- Ban quản lý Khu kinh tế 96 17 79 79 61 18 18 17 1
18 -- Cục Thuế 51 12 39 28 22 6 27 27 0
19 -- UBND TP Đồng Xoài 8824 8101 723 77 3 74 8768 727 8041
20 -- -- Phường Tân Phú 49 31 18 14 14 0 36 8 28
21 -- -- Phường Tân Xuân 55 54 1 0 0 0 55 7 48
22 -- -- Phường Tân Thiện 33 21 12 12 12 0 21 0 21
23 -- -- Phường Tân Đồng 284 16 268 258 258 0 26 8 18
24 -- -- Phường Tân Bình 62 18 44 49 47 2 13 1 12
25 -- -- Xã Tiến Hưng 206 16 190 182 181 1 24 0 24
26 -- -- Xã Tân Thành 97 51 46 45 45 0 52 7 45
27 -- -- Phường Tiến Thành 38 29 9 0 0 0 38 9 29
28 -- UBND Thị xã Bình Long 1283 1018 265 137 115 22 1137 259 878
29 -- UBND Thị xã Phước Long 244 105 139 128 110 18 116 41 75
30 -- UBND Huyện Bù Đăng 6 4 2 0 0 0 6 2 4
31 -- UNBD Huyện Bù Đốp 49 29 20 25 18 7 24 10 14
32 -- -- UBND xã Thiện Hưng 8 8 0 0 0 0 8 0 8
33 -- -- UBND xã Tân Thành - Bù Đốp 5 1 4 4 4 0 1 0 1
34 -- UBND Huyện Chơn Thành 12056 9959 2097 428 354 74 11630 2459 9171
35 -- -- UBND TT Chơn Thành 379 7 372 366 366 0 13 8 5
36 -- -- UBND xã Minh Hưng 7 1 6 2 2 0 5 3 2
37 -- -- UBND xã Minh Thắng 34 0 34 34 32 2 0 0 0
38 -- -- UBND xã Minh Lập 169 1 168 168 168 0 1 1 0
39 -- -- UBND xã Minh Long 67 3 64 66 66 0 1 0 1
40 -- -- UBND xã Minh Thành 95 1 94 94 94 0 1 0 1
41 -- -- UBND xã Nha Bích 9 4 5 5 5 0 4 0 4
42 -- -- UBND xã Quang Minh 63 2 61 63 61 2 0 0 0
43 -- -- UBND xã Thành Tâm 22 2 20 16 16 0 6 4 2
44 -- UBND Huyện Đồng Phú 821 0 821 181 171 10 639 586 53
45 -- -- TT Tân Phú 17 11 6 3 3 0 14 7 7
46 -- -- Xã Tân Tiến 193 16 177 171 165 6 22 13 9
47 -- -- Xã Tân Lập 231 41 190 196 193 3 35 18 17
48 -- -- Xã Tân Hưng 50 40 10 5 4 1 45 21 24
49 -- -- Xã Tân Lợi 65 50 15 15 2 13 50 26 24
50 -- -- Xã Tân Hòa 96 38 58 49 44 5 47 29 18
51 -- -- Xã Tân Phước 122 85 37 13 13 0 109 25 84
52 -- -- Xã Đồng Tiến 37 31 6 0 0 0 37 12 25
53 -- -- Xã Đồng Tâm 77 10 67 6 4 2 71 67 4
54 -- -- Xã Thuận Phú 132 40 92 88 80 8 44 14 30
55 -- -- Xã Thuận Lợi 42 35 7 0 0 0 42 18 24
56 -- UBND Huyện Hớn Quản 1437 1359 78 0 0 0 1446 51 1395
57 -- -- UBND xã An Khương 8 8 0 0 0 0 8 0 8
58 -- -- UBND xã An Phú 1 1 0 0 0 0 1 0 1
59 -- -- UBND xã Minh Tâm 6 6 0 0 0 0 6 0 6
60 -- -- UBND xã Tân Hưng 14 14 0 0 0 0 14 0 14
61 -- -- UBND xã Thanh An 4 4 0 0 0 0 4 0 4
62 -- -- UBND xã Tân Khai 1 1 0 0 0 0 1 0 1
63 -- -- UBND xã Tân Quan 1 1 0 0 0 0 1 0 1
64 -- -- UBND xã Minh Đức 4 4 0 0 0 0 4 0 4
65 -- -- UBND xã Đồng Nơ 8 8 0 0 0 0 8 0 8
66 -- -- UBND xã Thanh Bình 1 1 0 0 0 0 1 0 1
67 -- -- UBND xã Tân Lợi 7 7 0 0 0 0 7 0 7
68 -- -- UBND xã Tân Hiệp 6 6 0 0 0 0 6 0 6
69 -- UBND Huyện Lộc Ninh 4361 3332 1029 1823 1540 283 2538 89 2449
70 -- UBND Huyện Phú Riềng 1249 1131 118 126 97 29 1124 17 1107
71 -- UBND Huyện Bù Gia Mập 211 144 67 96 38 58 115 5 110
Tổng số: 36350 27086 9264 6742 5636 1106 29699 5371 24328

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH