CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 25593 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký kết hôn UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 27250 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Thanh Phú Hộ tịch (X) 25593 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 47008 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Thanh Phú Hộ tịch (X) 47008 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký kết hôn UBND Xã Thanh Phú Hộ tịch (X) 27250 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Phường Phú Thịnh Hộ tịch (X) 25593 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Phường Hưng Chiến Hộ tịch (X) 25593 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký kết hôn UBND Phường Hưng Chiến Hộ tịch (X) 27250 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký kết hôn UBND Phường Phú Đức Hộ tịch (X) 27250 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Phường Phú Đức Hộ tịch (X) 25593 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Phường Phú Đức Hộ tịch (X) 47008 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký kết hôn UBND Phường Phú Thịnh Hộ tịch (X) 27250 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Phường Phú Thịnh Hộ tịch (X) 47008 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Phường Hưng Chiến Hộ tịch (X) 47008 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký kết hôn UBND Phường An Lộc Hộ tịch (X) 27250 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Phường An Lộc Hộ tịch (X) 25593 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Phường An Lộc Hộ tịch (X) 47008 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 19756 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Xã Thanh Phú Hộ tịch (X) 19756 3 Nộp hồ sơ mức 3