Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước (SCT) 10 1452
2 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước (SCT) 5 1202
3 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 1 7407 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 1 7407 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 1 7407 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 1 7407 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 1 7407 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 1 7407 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 1 7407 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 1 7407 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 1 7407 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 1 7407 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 1 7407 Nộp hồ sơ mức 3
14 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Huyện Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 45 1938
15 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Huyện Phú Riềng Tài nguyên & Môi trường (H) 45 1938
16 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Thành phố Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường (H) 45 1938
17 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Huyện Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường (H) 45 1938
18 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 45 1938
19 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Huyện Bù Đốp Tài nguyên & Môi trường (H) 45 1938
20 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Thị xã Bình Long Tài nguyên & Môi trường (H) 45 1938