THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003646.000.00.00.H10 - 7. Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 568 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003835.000.00.00.H10 - 8. Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 537 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.001123.000.00.00.H10 - 10. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 614 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.000953.000.00.00.H10 - 73. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 1039 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.000936.000.00.00.H10 - 74. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Golf Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 568 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.001782.000.00.00.H10 - 72. Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 503 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.000871.000.00.00.H10 - Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thi đua, khen thưởng 14 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.000564.000.00.00.H10 - Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thi đua, khen thưởng 8 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001091.000.00.00.H10 - Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Hợp tác quốc tế 54 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001032.000.00.00.H10 - Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thi đua, khen thưởng 50 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.000971.000.00.00.H10 - Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thi đua, khen thưởng 44 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.012080.000.00.00.H10 - Cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 43 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.012081.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 55 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.012082.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa - Thể thao và DL Gia đình 46 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.001029.000.00.00.H10 - 35. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 500 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.000922.000.00.00.H10 - 38. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 490 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.000963.000.00.00.H10 - 37. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke cấp tỉnh (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 496 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.006412.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Hợp tác quốc tế 48 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001082.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Hợp tác quốc tế 55 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.008896.000.00.00.H10 - 51. Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 483 Toàn trình Nộp hồ sơ