Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 2.Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Xã Tân Tiến Tài nguyên & Môi trường (H) 33 3783
2 Cấp bản sao từ sổ gốc Xã Tân Tiến Chứng thực 1 27164
3 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Tân Tiến Chứng thực 1 26446
4 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Tân Tiến Chứng thực 1 28046
5 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Xã Tân Tiến Chứng thực 1 11360
6 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Xã Tân Tiến Chứng thực 1 11375
7 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. Xã Tân Tiến Chứng thực 1 11327 Nộp hồ sơ mức 3
8 Chứng thực di chúc Xã Tân Tiến Chứng thực 1 20082
9 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Xã Tân Tiến Chứng thực 1 23549 Nộp hồ sơ mức 3
10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Xã Tân Tiến Chứng thực 1 53210 Nộp hồ sơ mức 3
11 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Xã Tân Tiến Chứng thực 1 23598 Nộp hồ sơ mức 3
12 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 1197 Nộp hồ sơ mức 3
13 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 1087 Nộp hồ sơ mức 3
14 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 952 Nộp hồ sơ mức 3
15 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 918 Nộp hồ sơ mức 3
16 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 931 Nộp hồ sơ mức 3
17 6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 940 Nộp hồ sơ mức 3
18 7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 936 Nộp hồ sơ mức 3
19 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 950 Nộp hồ sơ mức 3
20 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 740 Nộp hồ sơ mức 3