Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 1 10168
2 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 1 13932
3 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4 13538
4 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 5588
5 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 5690
6 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 15 14874
7 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 3 14510
8 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 10 13897
9 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4,5 4998
10 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4,5 4929
11 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 7 4798
12 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 2 10855
13 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 4 12493
14 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 1 4820
15 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 3 4659
16 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 17 4835
17 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 26 8531
18 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 10094
19 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 21 9935
20 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội Xã 14 7082