Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND Xã Phú Riềng Chứng thực 1 27053
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Xã Phú Riềng Chứng thực 1 26332
3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Xã Phú Riềng Chứng thực 1 27953
4 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Xã Phú Riềng Chứng thực 1 11273
5 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Xã Phú Riềng Chứng thực 1 11281
6 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Xã Phú Riềng Chứng thực 1 5347 Nộp hồ sơ mức 3
7 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND Xã Phú Riềng Chứng thực 1 11231 Nộp hồ sơ mức 3
8 Chứng thực di chúc UBND Xã Phú Riềng Chứng thực 1 19966
9 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND Xã Phú Riềng Chứng thực 1 23447 Nộp hồ sơ mức 3
10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND Xã Phú Riềng Chứng thực 1 53109 Nộp hồ sơ mức 3
11 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND Xã Phú Riềng Chứng thực 1 23491 Nộp hồ sơ mức 3
12 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND Xã Phú Riềng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 1117 Nộp hồ sơ mức 3
13 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND Xã Phú Riềng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 1000 Nộp hồ sơ mức 3
14 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND Xã Phú Riềng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 873 Nộp hồ sơ mức 3
15 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Xã Phú Riềng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 859 Nộp hồ sơ mức 3
16 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Xã Phú Riềng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 868 Nộp hồ sơ mức 3
17 6. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND Xã Phú Riềng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 866 Nộp hồ sơ mức 3
18 7. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND Xã Phú Riềng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 874 Nộp hồ sơ mức 3
19 8. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND Xã Phú Riềng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 15 878 Nộp hồ sơ mức 3
20 9. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND Xã Phú Riềng Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 1 668 Nộp hồ sơ mức 3