Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND xã Phước Sơn Hộ tịch (X) 1 21218 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Phước Sơn Hộ tịch (X) 1 17470 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn UBND xã Phước Sơn Hộ tịch (X) 1 11712 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Phước Sơn Hộ tịch (X) 1 12373 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Phước Sơn Hộ tịch (X) 3 34120 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử UBND xã Phước Sơn Hộ tịch (X) 1 12011 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Phước Sơn Hộ tịch (X) 5 12066 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Phước Sơn Hộ tịch (X) 5 12687 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Phước Sơn Hộ tịch (X) 5 12257
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Phước Sơn Hộ tịch (X) 1 11090 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Phước Sơn Hộ tịch (X) 1 11271
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Phước Sơn Hộ tịch (X) 7 9950 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Phước Sơn Hộ tịch (X) 1 12011 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký giám hộ. UBND xã Phước Sơn Hộ tịch (X) 1 11518 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Phước Sơn Hộ tịch (X) 1 12410 Nộp hồ sơ mức 3
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Phước Sơn Hộ tịch (X) 1 12102 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Phước Sơn Hộ tịch (X) 3 12576 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh UBND xã Phước Sơn Hộ tịch (X) 5 12016 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Phước Sơn Hộ tịch (X) 5 11574 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn UBND xã Phước Sơn Hộ tịch (X) 1 11641 Nộp hồ sơ mức 3