Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 1 20928 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 1 17203 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 1 11449 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 1 12136 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 3 33918 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 1 11790 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 5 11861 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 5 12479 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 5 12050
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 1 10873 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 1 11075
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 7 9765 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 1 11821 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký giám hộ. UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 1 11331 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 1 12221 Nộp hồ sơ mức 3
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 1 11888 Nộp hồ sơ mức 3
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 3 12334 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 5 11814 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 5 11360 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại kết hôn UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 1 11430 Nộp hồ sơ mức 3