CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 19. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 3861 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 20. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 3561 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 12. Tuyển sinh trung học cơ sở Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 3487 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 13. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 3244 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 14. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 3282 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 15. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 3171 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 16. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 3139 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 17. Giải thể trường trung học cơ sở Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 3209 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 24. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 3161 2
10 25. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 3160 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 26. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 3199 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 27. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 3071 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 6. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 3142 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 7. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 3235 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 8. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 3115 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 9. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 3182 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 10. Giải thể trường tiểu học Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 3223 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 28. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 3106 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 29. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 2433 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 23. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện Hớn Quản Giáo dục - Đào tạo (H) 2397 2