Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Tư pháp 1 6381
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Tư pháp 15 8779
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Tư pháp 1 6934
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Tư pháp 15 7196
5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Tư pháp 15 8511
6 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Tư pháp 5 108
7 Đăng ký giám hộ đương nhiên Huyện Hớn Quản Tư pháp 3 6776
8 Đăng ký giám hộ cử Huyện Hớn Quản Tư pháp 5 8065
9 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Tư pháp 2 8662
10 Thay đổi hộ tịch Huyện Hớn Quản Tư pháp 3 6430
11 Cải chính hộ tịch Huyện Hớn Quản Tư pháp 3 6987
12 Bổ sung hộ tịch Huyện Hớn Quản Tư pháp 1 7869
13 Xác định lại dân tộc Huyện Hớn Quản Tư pháp 3 4225
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Hớn Quản Tư pháp 12 6219 Nộp hồ sơ mức 3
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Hớn Quản Tư pháp 12 7991 Nộp hồ sơ mức 3
16 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Hớn Quản Tư pháp 1 8824
17 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Tư pháp 5 6931
18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Hớn Quản Tư pháp 5 7835
19 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Tư pháp 5 7016
20 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Tư pháp 5 8342