Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp 1 6609
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp 15 9215
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp 1 7158
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp 15 7435
5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp 15 8770
6 Đăng ký giám hộ đương nhiên Huyện Bù Đăng Tư pháp 3 6985
7 Đăng ký giám hộ cử Huyện Bù Đăng Tư pháp 5 8295
8 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp 2 8888
9 Thay đổi hộ tịch Huyện Bù Đăng Tư pháp 3 6676
10 Cải chính hộ tịch Huyện Bù Đăng Tư pháp 3 7208
11 Bổ sung hộ tịch Huyện Bù Đăng Tư pháp 1 8092
12 Xác định lại dân tộc Huyện Bù Đăng Tư pháp 3 4454
13 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp 12 6482 Nộp hồ sơ mức 3
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp 12 8244 Nộp hồ sơ mức 3
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Bù Đăng Tư pháp 1 9080
16 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp 5 7212
17 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Bù Đăng Tư pháp 5 8108
18 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp 5 7268
19 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Tư pháp 5 8584
20 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Huyện Bù Đăng Tư pháp 1 4266