CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Mua hoá đơn lẻ Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 3520 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 Mua quyển hoá đơn Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 3484 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 Quyết định bán tài sản công Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2825 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 Quyết định điều chuyển tài sản công Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2853 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2860 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 Quyết định thanh lý tài sản công Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2921 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 2204 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 12330 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 10309 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 6483 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 6880 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 7658 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 5635 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 5664 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 8633 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 7323 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 7328 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 4612 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 6347 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Huyện Bù Đăng Tài chính - Kế hoạch 5407 3 Nộp hồ sơ mức 3