TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000067.000.00.00.H10 - 19. Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 1146 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.000073.000.00.00.H10 - 17. Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 538 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001681.000.00.00.H10 - 16. Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 901 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.001766.000.00.00.H10 - 14. Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 574 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.009386.000.00.00.H10 - 22. Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 252 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.001666.000.00.00.H10 - 18. Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 849 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.010902.000.00.00.H10 - 6. Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu Chính 481 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.001684.000.00.00.H10 - 15. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 627 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.008201.000.00.00.H10 - 35. Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 360 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001173.000.00.00.H10 - 24. Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 627 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.003729.000.00.00.H10 - 28. Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 629 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.003384.000.00.00.H10 - 9. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 768 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.001098.000.00.00.H10 - 10. Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 1804 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.004470.000.00.00.H10 - 5. Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu Chính 1176 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.003659.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu Chính 2276 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.003633.000.00.00.H10 - 3. Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông Bưu Chính 1766 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.004379.000.00.00.H10 - 4. Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu Chính 1823 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.003888.000.00.00.H10 - 20. Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 971 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.005442.000.00.00.H10 - 7. Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu Chính 1865 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.003725.000.00.00.H10 - 30. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 731 Toàn trình Nộp hồ sơ