Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Thị xã Đồng Xoài Tư pháp 1 892
2 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Đồng Xoài Tư pháp 1 809
3 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Thị xã Đồng Xoài Tư pháp 15 905
4 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Thị xã Đồng Xoài Tư pháp 1 856
5 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thị xã Đồng Xoài Tư pháp 15 846
6 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thị xã Đồng Xoài Tư pháp 15 849
7 Đăng ký giám hộ đương nhiên Thị xã Đồng Xoài Tư pháp 3 809
8 Đăng ký giám hộ cử Thị xã Đồng Xoài Tư pháp 5 597
9 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Thị xã Đồng Xoài Tư pháp 2 763
10 Thay đổi hộ tịch Thị xã Đồng Xoài Tư pháp 3 728
11 Cải chính hộ tịch Thị xã Đồng Xoài Tư pháp 3 628
12 Bổ sung hộ tịch Thị xã Đồng Xoài Tư pháp 1 616
13 Xác định lại dân tộc Thị xã Đồng Xoài Tư pháp 3 609
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thị xã Đồng Xoài Tư pháp 12 804
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thị xã Đồng Xoài Tư pháp 12 799
16 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Thị xã Đồng Xoài Tư pháp 1 799
17 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Đồng Xoài Tư pháp 5 674
18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Thị xã Đồng Xoài Tư pháp 5 684
19 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Thị xã Đồng Xoài Tư pháp 5 706
20 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Thị xã Đồng Xoài Tư pháp 5 688