CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Mua hoá đơn lẻ Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 3492 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 Mua quyển hoá đơn Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 3455 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 Quyết định điều chuyển tài sản công Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 2827 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 2836 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 Quyết định bán tài sản công Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 2799 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 Quyết định thanh lý tài sản công Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 2891 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 2177 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 512 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 12301 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 10263 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 6457 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 6854 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 7633 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 5607 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 5642 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 8601 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 7291 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 7306 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 4590 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 6323 3 Nộp hồ sơ mức 3