Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp bản sao từ sổ gốc Lộc Ninh Tư pháp - Cấp huyện 1 403
2 2. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lộc Ninh Tư pháp - Cấp huyện 1 360
3 3. Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lộc Ninh Tư pháp - Cấp huyện 12 300
4 4. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Lộc Ninh Tư pháp - Cấp huyện 1 339
5 8. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Lộc Ninh Tư pháp - Cấp huyện 1 341
6 14. Cấp bản sao trích lục hộ tịch Lộc Ninh Tư pháp - Cấp huyện 1 341
7 15. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Lộc Ninh Tư pháp - Cấp huyện 1 328
8 16. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Lộc Ninh Tư pháp - Cấp huyện 15 352
9 17. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Lộc Ninh Tư pháp - Cấp huyện 1 347
10 18. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Lộc Ninh Tư pháp - Cấp huyện 15 360
11 19. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Lộc Ninh Tư pháp - Cấp huyện 15 326
12 20.1. Đăng ký giám hộ đương nhiên Lộc Ninh Tư pháp - Cấp huyện 3 306
13 21. Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Lộc Ninh Tư pháp - Cấp huyện 2 255
14 20.2. Đăng ký giám hộ cử Lộc Ninh Tư pháp - Cấp huyện 5 145
15 22.1. Thay đổi hộ tịch Lộc Ninh Tư pháp - Cấp huyện 3 249
16 22.2. Cải chính hộ tịch Lộc Ninh Tư pháp - Cấp huyện 3 154
17 22.3. Bổ sung hộ tịch Lộc Ninh Tư pháp - Cấp huyện 1 165
18 22.4. Xác định lại dân tộc Lộc Ninh Tư pháp - Cấp huyện 3 162
19 23. Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lộc Ninh Tư pháp - Cấp huyện 12 264
20 24. Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Lộc Ninh Tư pháp - Cấp huyện 1 260