TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010939.000.00.00.H10 - 20. Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 4670 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.004946.000.00.00.H10 - 1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 5140 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.004944.000.00.00.H10 - 2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 4990 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.001942.000.00.00.H10 - 6. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 4430 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.002284.000.00.00.H10 - 23. Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 2164 Một phần
6 2.000477.000.00.00.H10 - 7. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 3927 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.010940.000.00.00.H10 - 21. Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 4782 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010827.000.00.00.H10 - 9. Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 6891 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.000669.000.00.00.H10 - 15. Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 6275 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000291.000.00.00.H10 - 14. Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 6376 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010938.000.00.00.H10 - 19. Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 6887 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.010592.000.00.00.H10 - 5. Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 6335 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.004959.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 7015 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000777.000.00.00.H10 - 13. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 6480 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.001960.000.00.00.H10 - 11. Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 7833 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.000298.000.00.00.H10 - 16. Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 6448 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.010590.000.00.00.H10 - 3. Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 14664 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.000282.000.00.00.H10 - 8. Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 5041 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.010591.000.00.00.H10 - 4. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 6328 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.010832.000.00.00.H10 - 12. Thăm viếng mộ liệt sĩ Huyện Lộc Ninh Lao động - TBXH (H) 8209 Một phần Nộp hồ sơ