Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 1 630
2 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 1 595
3 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 15 642
4 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 1 624
5 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 15 634
6 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 15 612
7 Đăng ký giám hộ đương nhiên Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 3 584
8 Đăng ký giám hộ cử Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 5 379
9 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 2 542
10 Thay đổi hộ tịch Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 3 510
11 Cải chính hộ tịch Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 3 389
12 Bổ sung hộ tịch Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 1 409
13 Xác định lại dân tộc Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 3 399
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 12 576
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 12 543
16 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 1 543
17 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 5 449
18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 5 456
19 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 5 465
20 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Tư pháp - Cấp huyện 5 456