Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Tư pháp 1 6753 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Tư pháp 15 9413
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Tư pháp 1 7277 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Tư pháp 15 7547
5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Tư pháp 15 8910 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Tư pháp 5 291
7 Đăng ký giám hộ đương nhiên Huyện Đồng Phú Tư pháp 3 7104
8 Đăng ký giám hộ Huyện Đồng Phú Tư pháp 5 8410
9 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Tư pháp 2 9013
10 Thay đổi hộ tịch Huyện Đồng Phú Tư pháp 3 6802
11 Cải chính hộ tịch Huyện Đồng Phú Tư pháp 3 7344
12 Bổ sung hộ tịch Huyện Đồng Phú Tư pháp 1 8224
13 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Đồng Phú Tư pháp 3 4580
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Đồng Phú Tư pháp 12 6604 Nộp hồ sơ mức 3
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Đồng Phú Tư pháp 12 8386 Nộp hồ sơ mức 3
16 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Đồng Phú Tư pháp 1 9209 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Tư pháp 5 7346 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Đồng Phú Tư pháp 5 8278 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Tư pháp 5 7437 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Tư pháp 5 8737 Nộp hồ sơ mức 3